กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ฎีกา
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ฎีกา petition
ฎีกา น. คําอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง; ชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรือ อธิบายคัมภีร์อรรถกถา;หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์;ใบแจ้ง การขอเบิกเงินจากคลัง; ใบบอกบุญเรี่ยไร; (กฎ) คําร้องทุกข์ที่ ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์; ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุด ของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่าศาลฎีกา; การคัดค้านคําพิพากษาหรือ คําสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกา พิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด; (โบ) ใบเรียกเก็บเงิน. (ปาก) ก. ยื่นคําร้องขอหรือคําคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่. (ป. ฏีกา)
ฎีกา คืออะไร เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่พอใจ คู่ความนั้นย่อมมีสิทธิฎีกาต่อศาลฎีกาได้
หลักเกณฑ์การฎีกานั้น ส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการอุทธรณ์
1. คดีซึ่งฎีกาได้นั้น คือ คือที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าคดีถึงที่สุดหรือกฎหมายห้ามฎีกา
2. คดีที่ต้องห้ามฎีกา มีดังนี้
2.1 สองศาลพิพากษายืนหรือแก้ไขน้อย คือ คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น หรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ คู่ความจะฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้
2.2 สองศาลลงโทษน้อย คือ คดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ ถ้าศาลอุทธรณ์ยังลงโทษไม่เกินกว่านี้ คู่ความจะฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้ เว้นแต่ศาลอุทธรณ์แก้ไขมาก และเพิ่มเติมโทษจำเลย
2.3 สองศาลยกฟ้อง คือ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คู่ความจะฎีกาไม่ได้
คดีที่ต้องห้ามฎีกานั้น อาจยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีหรือที่ลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์อนุญาตให้อุทธรณ์หรือขอให้อัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาก็ได้ แต่ต้องเป็นปัญหาสำคัญที่สมควรที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัย
เมื่อคดีถึงที่สุดจำเลยได้รับโทษอย่างใด จำเลยมีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอรับพระราชทานอภัยโทษ
โดยจำเลยหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องต้องยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ถ้าหากจำเลยต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่นต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือน จำก็ได้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถวายความเห็นหรือคำแนะนำต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำเลยต้องโทษประหารชีวิต จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวได้เพียงครั้งเดียว ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษา ส่วนโทษอื่น จะยื่นทูลเกล้าฯ เมื่อไรก็ได้ แต่ถ้าถูกยกหนหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 2 ปี นับแต่วันที่ถูกยกครั้งก่อน
  แหล่งข้อมูล http://www.oknation.net
   
4. ฎีกา ประกาศล่าสุดวันที่
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [คดีหมายเลขดำที่ อม.25/2558 อม.1/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 178/2560 อม.179/2560 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ กรมการค้าต่างประเทศ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ร้อง นาย ภูมิ สาระผล] 10.11.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 146/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 165/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสุรศักดิ์ สุรินธรรม ผู้คัดค้าน] 01.09.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 68/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 106/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางนุชามาศ คำขวา ผู้คัดค้าน] 01.09.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 62/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 105/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวินัย นาแหยม ผู้คัดค้าน] 01.09.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 104/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางปรีดาพร บุญมี ผู้คัดค้าน] 01.09.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 60/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 103/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางวรนุช สุขวารี หรืองาเจือ ผู้คัดค้าน] 01.09.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 56/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 101/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายขาวพร รักษาพล ผู้คัดค้าน] 01.09.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 42/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 93/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสุนทร เฝือไชยศรี ผู้คัดค้าน] 17.07.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 49/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 88/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอนุสรณ์ มรรคาเขต ผู้คัดค้าน] 17.07.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 46/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 62/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวกัญญา แจ้งศรี ผู้คัดค้าน] 24.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 175/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 207/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายณรงค์ชัย ปาระโกน ผู้คัดค้าน] 24.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 33/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายกรรณณัฐฏ์ เจนประเสริฐ ผู้คัดค้าน] 24.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 209/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 196/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายชัยศักดิ์ บุญยะมา ผู้คัดค้าน] 24.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 242/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 31/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอัตพร วงศ์ศิริ ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 241/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 30/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง ดาบตำรวจ อนงค์ นุ้ยแหลม ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 239/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 29/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจักณรงค์ กาญจนประทุม ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 222/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายติ่ง ตะวังทัน ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 219/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 8/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมหมาย ติณราช ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 180/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 212/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเรืองศักดิ์ กมลเดช ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 70/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 87/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบุญชู อยู่แก้ว ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 233/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 27/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายทองคำ มูล เตี้ย ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 232/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 26/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสาคร ก้อนศรี ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 230/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 24/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสุภาพ นารี นุช ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 229/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 23/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายคำพอง เบ้า มะโน ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 228/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 22/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายศิริ เจริญศรี ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 141/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 173/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายมณเฑียร พัฒเสมา ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 105/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 131/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางเยาวเรศ บัวศรี ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 74/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 95/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอาคม หาญนอก ผู้คัดค้าน] 18.05.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 102/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 157/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายฉวี ฉวาง ผู้คัดค้าน] 09.03.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 103/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 120/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายถวิล ดำแม็ง ผู้คัดค้าน] 09.03.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 94/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 116/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายไสว ลวก ไธสง ผู้คัดค้าน] 09.03.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 48/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 78/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวทิพ สุคนธ์ พิลึก ผู้คัดค้าน] 09.03.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 45/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 77/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวิวัฒน์ คง แก้ว ผู้คัดค้าน] 09.03.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 43/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 59/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวีนัส สม พานจันทร์ ผู้คัดค้าน] 09.03.60 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 83/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 103/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมชาย ศิริมงคล ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 92/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 106/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสรอรรศม์ หรือสรอรรถ พันธ์เปรม ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 22/2557 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 8/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายพงศาฐีระวุฒิ มะโหร๊ะ ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 38/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 55/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายภาคิณ พันธุพิน ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 39/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 48/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมยศ กัปปะหะ ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 37/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 47/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสนธยา พรหมเสน ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 36/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 46/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเจริญ หมัดเหย่ ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 35/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 45/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายธนวุฒิ สีหาสาร ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 63/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 76/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายปรีชา เลี้ยงบำรุง ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 47/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 69/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายธนาธร โล่ห์สุนทร ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 62/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 77/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเด่นชัย ภูแล่นนา ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 16/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 34/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายธนวัฒน์ หรือฉลอง ชินหอม ผู้คัดค้าน] 09.12.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [คดีหมาย เลขดำที่ อม. 66/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 107/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ 1 นายไกรสร พรสุธี ที่ 2 นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ที่ 3 จำเลย 25.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [คดีหมาย เลขดำที่ อม. 39/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 91/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี จำเลย] 25.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 13/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 31/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายพงศ์พันธุ์ หิรัญรัตน์ ผู้คัดค้าน] 11.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 12/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 30/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายไพฑูรย์ ไพบูลย์ผล ผู้คัดค้าน] 11.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 11/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 29/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางวัลลภา ใจดี ผู้คัดค้าน] 11.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 10/2559 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 28/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจิรโรจน์ บวรฐิติไพศาล ผู้คัดค้าน] 11.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 70/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 27/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ ผู้คัดค้าน] 01.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 2/2559 คดีหมายเลข แดงที่ อม. 24/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายภูวกร ตันบุญเอก ผู้คัดค้าน] 01.11.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2559 คดีหมายเลข แดงที่ อม. 21/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวศิริวรรณ ตันประเสริฐ ผู้คัดค้าน] 22.08.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 93/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 19/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้คัดค้าน] 22.08.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 82/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 7/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมคิด แสงติ๊บ ผู้คัดค้าน] 22.08.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตัวการความผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 27/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 60/2559 ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ที่ 1 นายวิทยา เทียนทอง ที่ 2 จำเลย] 11.08.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 81/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 6/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายศิรวิชญ์ ภู่วงค์ ผู้คัดค้าน] 24.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 78/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 20/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมชัย ทิพย์อุทัย ผู้คัดค้าน] 24.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 91/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 17/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายกอหรี แสล่หมัน ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 90/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 16/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายกมลเทพ ผาสุข ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 88/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 14/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบาด๊อน ปานแขวง ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 87/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 13/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 86/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 11/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสุไลหมาน อาดำ ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 85/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 10/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสุนทร พิมพาพร ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 84/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 9/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายพัฒนา คำปวน ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 79/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 4/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบุญเตือน ราคาแพง ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 63/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 88/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอติคม ธนบัตร ผู้คัดค้าน] 06.06.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 68/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 82/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายยอดยิ่ง ใจมูล ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 67/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 81/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวิชล แก้วถาวร ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 65/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 80/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง เรืออากาศเอก สุธี จุลชาต ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 60/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 76/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบัวลำ วังคีรี ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 57/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 75/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจตุพล ปักเข็ม ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อ ง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 49/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 73/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสิทธิโชค พันฤทธิ์ดำ ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 47/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 71/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบารมินทร์ นครชัย ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 59/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 68/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายราเชนทร์ โฉมจิตร์ ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 64/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 67/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเอกสิทธิ์ จุลสุคนธ์ ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 58/2558 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 66/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายโอภาส ฉิวพันธ์ ผู้คัดค้าน] 12.02.59 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2556 คดีหมาย เลขแดงที่ อม. 63/2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายนพดล ปัทมะ จำเลย] 23.11.58 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 16/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 29/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวิชล แก้วถาวร ผู้คัดค้าน 12.11.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 11/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 18/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายทวีศักดิ์ คงแท่น ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 10/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 17/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบรรทูล สนน้อย ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 9/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 16/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายศรันย์วิทย์ เย็นใจ ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 8/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 20/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายพะเยาว์ มั่นคง ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 7/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 19/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมพงษ์ เกตุนิล ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 2/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 12/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายทวีศักดิ์ ฐานบัญชา ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 11/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายธันว์ ออสุวรรณ ผู้คัดค้าน] 24.07.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 5/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 15/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ผู้คัดค้าน] 25.06.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 14/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอัครชพล วิเศษ ผู้คัดค้าน] 25.06.27 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 13/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอิทธิพงษ์ พลบุตร ผู้คัดค้าน] 21.05.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 17/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเสวก สิงคบุรี ผู้คัดค้าน] 21.05.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมาย เลขดำที่ อม. 16/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 9/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเรืองฤทธิ์ ภู่ประเสริฐ ผู้คัดค้าน] 21.05.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 15/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 8/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจง ปาเจริญ ผู้คัดค้าน] 21.05.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 13/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมหวัง ติเอียดย่อ ผู้คัดค้าน] 11.04.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 12/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม.6/2556 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายถวัลย์ บุญศรี ผู้คัดค้าน] 11.04.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม.9/2556 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวิทูร กรุณา ผู้คัดค้าน] 11.04.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 9/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 5/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเล็ก แผนใหญ่ ผู้คัดค้าน] 24.02.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 8/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2557 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอภิวัฒน์ ยางเดิม ผู้คัดค้าน] 24.02.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 7/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2557 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอิศรา กาญจนรัตน์ ผู้คัดค้าน] 24.02.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 6/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2557 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวปนัสญา ชูสาย ผู้คัดค้าน] 24.02.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 5/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2557 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมบัติ ภู่งาม ผู้คัดค้าน] 24.02.57 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิด ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 5/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 7/2556 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ 1, นายประชา มาลีนนท์ ที่ 2 นายวัฒนา เมืองสุข ที่ 3, พลตำรวจตรี อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ ที่ 4 บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอย เอจี แอนด์ โค เคจี หรือ บริษัท จีดี ยูโรเปียน แลนด์ซิสเต็ม - สไตเออร์ จำกัด ที่ 5 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ 6 จำเลย] 31.10.56 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 6/2556 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ ผู้ร้อง พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้คัดค้าน] 31.10.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 5/2556 ระหว่าง คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายล้วน ปั้นปาน ผู้คัดค้าน] 02.10.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 2/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2556 ระหว่าง คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ ผู้คัดคัดค้าน] 09.07.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความ ผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา [คดีหมาย เลขดำที่ อม. 1/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2556 ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นายศุภชัย โพธิ์สุ จำเลย] 02.07.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 6/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2556 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นาย ไพศาล ลือพืชผู้คัดค้าน] 21.03.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดี หมายเลขดำที่ อม. 5/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2556 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ผู้คัดค้าน] 21.03.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 6/2555 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมคิด สังขมณี ผู้คัดค้าน] 04.01.56 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คดีหมายเลขดำที่ อม. 2/255 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 5/2555 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง พลโท ไตรรัตน์ ปิ่นมณี ผู้คัดค้าน) 21.12.55 อ่าน
  ศาลฎีกา เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ (ชั้นพิจารณาอุทธรณ์) [คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2554 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ผู้คัดค้าน] 12.12.55 อ่าน
  คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ 14.11.55 อ่าน
  คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้ง 14.11.55 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 6/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2555 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล ผู้ค้าน] 15.08.55 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 7/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2555 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจำรัส เวียงสงค์ ผู้คัดค้าน] 26.07.55 อ่าน
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2555 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ผู้คัดค้าน] 09.07.55 อ่าน
  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2555 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ผู้คัดค้าน] 05.06.55 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่