กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ประกาศ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ประกาศ notice;notification;proclamation;public notice
ประกาศ ก. ป่าวร้อง,แจ้งให้ทราบ,เช่น ประกาศงานบุญงานกุศล. น. ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน เช่น ประกาศของวัด ประกาศของ บริษัท; (กฎ) ข้อความที่ทางราชการแจ้งให้ประชาชนทราบหรือ วางแนวทางให้ปฏิบัติ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ กระทรวง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี. (ส. ปฺรกาศ;ป. ปกาส)
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. ประกาศ ประกาศล่าสุดวันที่
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเพชรบุรี 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุบลราชธานี 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุดรธานี 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดี วินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองระยอง 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองพิษณุโลก 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองขอนแก่น 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครราชสีมา 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดี วินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสงขลา 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดี วินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองกลาง 23.11.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 23.11.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้ เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.1118/2558 ระหว่าง สมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา ที่ 1 กับพวกรวม 735 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ผู้ร้องสอด กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 19.11.58 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) 06.11.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการ คลังและการงบประมาณในศาลปกครองชั้นต้น 06.11.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการ คลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 06.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเพชรบุรี 22.10.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองเพชรบุรี 22.10.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้ เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.821/2558 ระหว่าง นายโจ (ไม่มีนามสกุล) ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงานประกันสังคม ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 22.10.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสาขาตำแหน่งทั่วไปในตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภท วิชาการ พ.ศ.2558 02.10.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งในสาขากระบวนการ ยุติธรรม พ.ศ.2558 23.09.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาล อาญา (ฉบับที่ 2) 03.07.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น 30.06.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 10.06.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการตาม กฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2558 03.06.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 28.05.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาล ปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ .๗๑๗/2557 ระหว่าง แพทย์หญิงเยาวเรศ วงศ์ศิวะวิลาส ผู้ฟ้องคดี กับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กรมการแพทย์ ที่ 2 ผู้ถูกฟ้อง คดี] 28.05.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เทียบตำแหน่งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01.04.58 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก 01.04.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 24) 29.03.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 [ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต และนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช] 06.02.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินงบประมาณ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 5) 09.01.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองเพชรบุรี 12.11.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 10.11.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557 29.10.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 29.10.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2557 04.09.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2557 04.09.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดราชบุรี [เทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง] 15.08.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 15.08.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์] 25.07.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย] 25.07.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์] 25.07.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา] 25.07.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 25.07.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว] 05.06.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว] 05.06.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด] 05.06.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม] 29.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร [เทศบาลตำบลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ] 29.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี] 29.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา] 29.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้] 21.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ [เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ] 15.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์] 15.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่ พ.ศ.2557 15.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 3) [จำนวน 15 คน 1. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 2. นายบัณฑูรย์ เกียรติ ก้องชูชัย ฯ] 02.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า] 01.0.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 892 - 894/2556 ระหว่าง นายวุฒิชัย แก้ว นิมิต ที่ 1 กับพวกรวม 832 คน ผู้ฟ้องคดี กับ สภาวิศวกร ผู้ถูกฟ้องคดี] 01.05.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 2) [จำนวน 4 คน 1. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 2. นางสาววราภรณ์ อัศวเหม ฯ] 24.04.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย] 24.04.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลดงดำ อำเภอลี้] 22.04.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา [เทศบาลตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์] 11.04.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [จำนวน 58 ราย 1. นายอภิชาต ดำดี จังหวัดกระบี่ 2. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ฯ] 11.04.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึง โขงหลง] 02.04.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 02.04.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม [เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที] 28.03.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ [1. นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล 2. นายชาติชาย อัครวิบูลย์ ฯ] 28.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 24.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 23) 24.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส] 19.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 17.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [เทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า] 12.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม] 07.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน] 07.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง] 07.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ]ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ] 07.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี [เทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง] 05.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 05.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [1. เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 2. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง 3. เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย] 03.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 03.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง 03.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 03.03.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ประกาศงดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดเพชรบุรี 25.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 25.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระแก้ว [เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว] 21.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระแก้ว [เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ] 21.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) 20.02.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 764/2556 ระหว่าง นายถวิล จงสมจิต ที่ 1 นางเอื้อง เมืองที่รัก ที่ 2 นางลิ้นจี่ บทเจริญ ที่ 3 นางวิลาวรรณ ศศิมณฑล ที่ 4 นางสาวเยาวลักษณ์ หาญธัญพงศ์ ที่ 5 ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี] 20.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองอุบลราชธานี 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองอุดรธานี 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองระยอง 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองพิษณุโลก 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองขอนแก่น 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองนครราชสีมา 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสงขลา 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองเชียงใหม่ 17.02.57 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองกลาง 17.02.57 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด 17.02.57 อ่าน
  ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกันให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคน ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภา พัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 เพิ่มเติม 13.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะ กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 07.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 04.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร [เทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร] 04.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบล บางพระ อำเภอปากพนัง] 04.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ฯ] 04.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 01.02.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 31.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ ยาว อำเภอเกาะคา] 31.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลอุทุมพร พิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย] 31.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง] 31.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ] 31.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน] 31.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การพิจารณาเหตุของการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2557 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นายนำชาติ ตาสระคู] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ภูมิธณะเกียรติ มาตสุรีย์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาง ทิพย์เกสร บุญอำไพ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นายอิ เรศ กุดหอม] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย มนตรี พุ่มสุข] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ไกรวัลย์ เกษมศิลป์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ศุภชัย ใจสมุทร] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ฉัตรชัย ชูแก้ว] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [พล ตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย จรัล ดิษฐาอภิชัย] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นายสุ เทพ ต๊ะรักษ์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ชนม์สุธี จิรกมลสิงห์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ฉกาจ ลาภานุพัฒน์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย นิติพน ผิวเหมาะ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย เพียรธัญญ์ ถิ่นสุวรรณ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย เวทิส ถิระกิจปกรณ์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย วินัย ตั้งใจ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย เทพทัต บุญพัฒนานนท์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาง สาวอธิษฐาน สาโรวาส] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [พลโท โอภาส รัตนบุรี] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาง สาวกัญจน์ชญา สุธาวิศิษฏ์กุล] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย พิชัย อินทรัตนภา] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [จ่าสิบ เอก เจริญ นวลจันทร์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย จารึก แสงนิล] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย จิรชัย เชาวลิต] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นายสุ ริยนต์ วะสมบัติ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาง สาวสุมนฑา ชำนาญกิจ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาง สาวสุภาพรรณ ชำนาญกิจ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ปราโมทย์ สมะดี] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย นาวาวี โมหมัดดีน] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย แวดือนัน นาแช] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ยุทธนา สารสิทธิ์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาง สาวพรพิมล ปฐมศักดิ์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย สุหัตถ์ สังชญา] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ตรัยวรรธน์ โพธิ์ทอง] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ประเสริฐ จันทร์ตรี] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย อาด รูปเทวิน] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย พิสิษฐ์ คงสมพรต] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย สมพงษ์ สุนทรเศรษฐชัย] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย วิมล สารมะโน] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย เอกลักษณ์ แสวงวโรตม์] 28.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยนาท [เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อำเภอสรรพยา] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [เทศบาลตำบลสมเด็จ เจริญ อำเภอท่ามะกา] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี [เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร [เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลแซง บาดาล อำเภอสมเด็จ] 27.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 ฉบับที่ 2 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลบึง สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา 2. เทศบาลตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง 2. เทศบาลตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ ฯ] 24.01.57 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองชั้นต้น 24.01.57 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด 24.01.57 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) 24.01.57 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 4) 24.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร [เทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร] 22.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย] 22.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย จำลอง ดำสิม] 22.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ทวี คูพะเนียด] 22.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย ไพศาล นาคะ] 22.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) [นาย วีระวงศ์ กลิ่นอุบล] 22.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อแผ่น ดิน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคไทยรัก ธรรม] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคมหาชน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเงินเดือน ประชาชน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลังคน กีฬา] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อธรรม] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อชาติ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคธรรมาภิ บาลสังคม] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคประชาราช] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคชาติไทย สามัคคี] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคมาตุภูมิ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อ ประชาธิปไตย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลังชล] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพัฒนา คุณภาพชีวิต] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อ ประชาชนไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคประชาธรรม] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคสร้างไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคประชากร ไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อชีวิต ใหม่] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคอาสาสมัคร ไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคประชาสันติ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคคนขอปลด หนี้] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเสียง ประชาชน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรครักไท] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคทวงคืนผืน ป่าประเทศไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลังไทย รักชาติ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเครือข่าย ชาวนาแห่งประเทศไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเมืองไทย ของเรา] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคชาติ ประชาธิปไตยก้าวหน้า] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรค ประชาธิปไตยใหม่] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรครักษ์สันติ ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคดำรงไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคยางพารา ไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลังไทย เครือข่าย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคไทยมหา รัฐพัฒนา] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคครูไทย เพื่อประชาชน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลังเครือ ข่ายประชาชน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคแทนคุณ แผ่นดิน] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคชาติไทย พัฒนา] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคกสิกรไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคประชา สามัคคี] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลัง ประเทศไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคชาติ สามัคคี] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเพื่อสันติ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลัง ประชาธิปไตย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคภราดรภาพ] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคภูมิใจไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคพลัง สหกรณ์] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคเสรีนิยม] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรครักประเทศ ไทย] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคถิ่นกาขาว] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [พรรคชาติพัฒนา] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ บัญชีรายชื่อ [จำนวน 53 พรรค] 17.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู 2. เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง] 16.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย] 16.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 16.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนาสาร] 14.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร] 14.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ [เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์] 14.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน[เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง] 08.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [จำนวน 4 แห่ง 1. เทศบาลตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ ฯ] 07.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์] 07.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์] 07.01.57 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงาน อัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 26.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก สมัครทดสอบความรู้ และสมัครเข้ารับการคัด เลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2556 26.12.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 914/2556 ระหว่าง นายชูสิทธิ์ ทินบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้ถูกฟ้องคดี] 26.12.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 26.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล 2. เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา] 24.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 21.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนราษฎร จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 20.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี [เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่] 19.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว] 17.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม] 17.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง [วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557] 17.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557] 17.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุนพรรค การเมือง ประจำปี 2557 ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 17.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [เทศบาลตำบลพระ แท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ 2. เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย 3. เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน 2. เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย 3. เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร 2. เทศบาลตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ 3. เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีแดงที่ ฟ. 111 - 112/2556 ระหว่าง นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดีกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 13.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง 2. เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน] 11.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ] 11.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง กลางในเขตเลือกตั้ง 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู [เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง] 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ [เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง] 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ] 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้ม ใหม่ อำเภอเขาวง] 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร] 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง 03.12.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลตำบล บ้านกรด อำเภอบางประอิน] 25.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วน ราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 25.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี [เทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์] 22.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร] 22.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม] 22.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม] 22.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า] 22.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยนาท [เทศบาลตำบลมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 452/2556 ระหว่าง นายถวิล บัวจีน ผู้ฟ้องคดี กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี] 20.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะ กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 15.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2556 15.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส] 13.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว] 13.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อำเภอส่องดาว 2. เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก] 13.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม] 13.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์ [เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์] 13.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์ [เทศบาลตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง] 13.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีคณะ กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก] 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลโนน สะอาด อำเภอชุมแพ] 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลหนอง นาคำ อำเภอหนองนาคำ] 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ] 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง] 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ] 08.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง] 01.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ] 01.11.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 01.11.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์] 29.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม] 29.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้า ราชการฝ่ายศาลปกครอง เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) 29.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) 29.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร [เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย] 26.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี [เทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง [เทศบาล ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส [เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ [เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ [เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [จำนวน 4 แห่ง 1. เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย ฯ] 25.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ 2. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [จำนวน 4 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 2. เทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอสันแม่แตง 3. เทศบาลตำบล แม่สอย อำเภอจอมทอง 4. เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง] 22.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด 2. เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด 3. เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะ เหลียน] 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ 2. เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง 3. เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง] 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย] 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอวังหิน] 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์] 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ] 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 18.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ [เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน] 17.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาย ในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 17.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาย ในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 17.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาย ในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2556 17.10.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ 17.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้า ราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2556 11.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี [เทศบาลตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม] 11.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยะลา [เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน] 09.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ] 09.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่] 09.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย 2. เทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน] 09.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [จำนวน 4 แห่ง 1. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง ฯ] 02.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและ แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด 27.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 27.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ 27.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้าง พ.ศ.2556 27.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท] 25.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง] 25.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี [เทศบาลตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม] 20.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง] 20.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม] 20.09.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง อัตราค่าเช่าที่พักสำหรับการฝึกอบรมในประเทศของสำนักงานศาล ปกครอง 20.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน] 13.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช] 13.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ [เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง] 13.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 13.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี [เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด] 12.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [เทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม] 12.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท] 12.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้] 12.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง] 12.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี] 10.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน] 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน] 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก] 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร 2. เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม] 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง] 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาย ในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาย ในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาย ในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 06.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร] 04.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ] 04.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน] 04.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร [เทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ] 04.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระนอง [เทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมืองระนอง] 04.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า] 04.09.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 30.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล] 27.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา] 27.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง] 27.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี [เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย] 27.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอ่างทอง [เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา] 27.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง] 27.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว 2. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 2. เทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง] 21.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร] 16.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน] 16.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชียงใหม่ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี 2. เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง] 16.08.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ .141 - 142/2556 ระหว่าง นายเสรี กันทะวงศ์ ผู้ฟ้องคดี กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้อง คดี] 16.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์] 06.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์] 06.08.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ [คำวินิจฉัยที่ 11/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509] 06.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้า ราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภท ตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) 02.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วน ราชการในสำนักงานศาลปกครอง 02.08.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย] 31.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี 31.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) 31.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 31.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระแก้ว [เทศบาลตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสะแก้ว] 26.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์] 25.07.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 249/2556 ระหว่าง นายคำผล สมบัติภูธร ผู้ฟ้องคดี กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย ผู้ถูกฟ้องคดี ฯลฯ] 25.07.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ .479/2556 ระหว่าง พลตำรวจตรี สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 24.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร [เทศบาลตำบลปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร] 19.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ] 19.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ] 19.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง] 19.07.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ [คำวินิจฉัยที่ 10/2556 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 78] 19.07.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 17.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2. เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน] 12.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ] 12.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง] 12.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก] 12.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด] 12.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย] 09.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี] 05.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู] 05.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร [เทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ] 02.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์] 02.07.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลท่าเดื่อ - มืดกา อำเภอดอยเต่า] 26.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน] 13.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์] 13.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ [เทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน] 11.06.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง อัตราค่าเช่าที่พักสำหรับการฝึกอบรมในประเทศของสำนักงานศาลปกครอง 11.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ] 05.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์] 05.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย] 05.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา] 05.06.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 31.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง 31.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ] 25.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง] 21.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3] 21.05.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ [คำวินิจฉัยที่ 5/2556 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537] 21.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย] 17.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองประจวบ คีรีขันธ์] 09.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [จังหวัดระนอง นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์] 09.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี [เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี 03.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง] 03.05.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง] 26.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม] 23.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน] 19.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน] 19.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร [เทศบาลเมืองหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร] 19.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง [เขตเลือกตั้ง จังหวัดระนอง] 11.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง [เขตเลือกตั้งจังหวัดระนอง] 11.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอ ปากคาด] 09.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขต เลือกตั้ง [เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่] 09.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่] 09.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง แทนตำแหน่ง ที่ว่าง 09.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนัก งานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) 09.04.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย 2. เทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน] 27.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลบ้าน เสด็จ อำเภอเคียนซา] 27.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี] 22.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอ สารภี] 22.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์] 22.03.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ [คำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535] 22.03.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 773/2555 ระหว่าง นายทองดี ธวัชโยธิน ผู้ฟ้องคดี กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี] 22.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 13.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การยกเลิกตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 13.03.56 อ่าน
  ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2556 11.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี [เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอ บางระจัน] 06.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [จำนวน 2 เขต 1. เทศบาลตำบล บ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา 2. เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา] 06.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลพบุรี [เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอ เมืองลพบุรี] 01.03.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2556 01.03.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพหล วรปัญญา พรรคเพื่อไทย] 28.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดราชบุรี [เทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอ โพธาราม] 28.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนา โพธิ์] 28.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น] 28.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลพบุรี [เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี] 28.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอ เมืองพะเยา] 22.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน 2. เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา] 15.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นตำแหน่งบริหารระดับสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 15.02.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่ง ที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกัน ให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคน ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 เพิ่มเติม [นางฑิฆัมพร กองสอน จังหวัดน่าน] 15.02.56 อ่าน
  ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงาน ของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ.2556 13.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ พรรคพลังชล] 08.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษร์ธานี [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาล ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน 2. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน] 08.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [จำนวน 6 แห่ง 1. เทศบาล ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ฯ] 05.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 05.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 22) 05.02.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร [เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว] 31.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ] 24.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4] 24.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง [จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4] 24.01.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 382/2555 ระหว่าง นายสามารถ พนาสันติกุล ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 24.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร] 17.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา 2. เทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา] 16.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 16.01.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.558/2555 ระหว่าง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ผู้ฟ้องคดี กับ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่กรุงเทพ มหานคร ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 16.01.56 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.585/2555 ระหว่าง นายเสกสรรค์ ถมังกิจ ผู้ฟ้องคดี กับ นายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 16.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี] 11.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ] 11.01.56 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ระดับ 8 (ฉบับที่ 2) 11.01.56 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 11.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง เลย] 09.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาล ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ 2. เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ] 09.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง] 04.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล] 04.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [เทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น] 04.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 04.01.56 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจเพิ่ม เติมในจังหวัดใกล้เคียง 28.12.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกันให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคน ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 เพิ่ม 28.12.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 407/2555 ระหว่าง นายบุญเรือง วังแจ่ม ผู้ฟ้องคดี กับ นายณรงค์ แปงทอง ผู้ร้องสอด คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 26.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง [เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี] 14.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี] 14.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม 2. เทศบาลตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก] 14.12.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2555 ระหว่าง นายสมพร บุญศรีนุกุล ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ กรมศุลกากร ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 14.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพัทลุง [เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน] 06.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน 2. เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ 3. เทศบาลตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค] 06.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลหนองแวงแก้ม หอม อำเภอไชยวาน] 03.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2. เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา] 03.12.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ 2. เทศบาล ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก 3. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก] 28.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร [จำนวน 5 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ฯ] 28.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร] 28.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยนาท [เทศบาลตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท] 28.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยะลา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง 2. เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา] 28.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 2. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน] 27.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด เชียงใหม่ [จำนวน 4 แห่ง 1. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง ฯ] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม 2. เทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม 3. เทศบาล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี [จำนวน 5 แห่ง 1. เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว ฯ] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อำเภอบ้านค่าย] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลข แดงที่ 1591/2555 ระหว่าง นายสุธีร์ ตั้งสถิต ผู้ฟ้องคดี กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้อง คดี] 23.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ] 21.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา 7 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 21.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกันให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคน ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 21.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบล คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 2. เทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว 3. เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา] 16.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร [เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร] 16.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก] 16.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินงบประมาณ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2555 16.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 16.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [เทศบาลตำบลนาทวีนอก อำเภอนาทวี] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [จำนวน 4 แห่ง 1. เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ ฯ] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า 2. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า 3. เทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง อำเภอบ้านฝาง เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประมวลจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 264/2555 ระหว่าง นายชวา อาบสุวรรณ์ ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ นายสัมพันธ์ พันชนะ ผู้ร้องสอด กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 191/2555 ระหว่าง นายเลื่อน ธรรมแก้ว ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 383/2555 ระหว่าง นายโกวิทย์ พิมพ์สีเทา ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 14.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน] 09.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [เทศบาลตำบลพลายชุมพร อำเภอเมืองพิษณุโลก] 09.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2556 ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 09.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การควบคุมคุณภาพ พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดสายงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 09.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 09.11.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ [นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล นายนิรัตน์ จันทพัฒน์] 09.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา] 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา] 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ] 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา [เทศบาลตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว] 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก] 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลแพ่ง 02.11.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี (เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ เทศบาลตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ) 31.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ (เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 31.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี (เทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง) 31.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี (เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ) 31.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด เทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ] 25.10.555 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 25.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 25.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยะลา [เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา เทศบาลตำบลยุโรป อำเภอเมืองยะลา] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต [เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร [เทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองคาย [เทศบาลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส [เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก - ลก] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระนอง [เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครนายก [เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [จำนวน 6 แห่ง 1. เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา ฯ] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ [เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่] 19.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์ [เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง เทศบาลตำบลคอนสา อำเภอปากชม] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพัทลุง [เทศบาลตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด เทศบาลตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดราชบุรี [เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ [เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร [เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ เทศบาลตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน [ออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 12.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลไชยมงคล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา] 11.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก] 11.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 11.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 11.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา [นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล] 09.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ] 09.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง [เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลศรีสตึก อำเภอสตึก] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง บุรีรัมย์ 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอ เมืองขอนแก่น] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกระบี่ [เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร [เทศบาลตำบลนาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 223/2555 ระหว่าง ห้าง หุ้นส่วนจำกัด จามเทวีการสุราชุมชน ผู้ฟ้องคดี กับ กรมสรรพสามิต ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 05.10.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [จังหวัดลำพูน นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย] 28.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร [เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี] 28.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครนายก [เทศบาลตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์] 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลย่านดินแดน อำเภอพระแสง] 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด [เทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ] 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา [นายประสาร มฤคพิทักษ์] 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา [นายไพบูลย์ นิติตะวัน] 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการธุรการ พ.ศ.2555 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการอัยการ พ.ศ.2555 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชการธุรการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งสำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ศ.2555 21.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง] 19.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่] 14.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 14.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด] 12.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 12.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 12.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 12.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร [เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน] 10.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย] 10.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา] 10.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 10.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อำเภอเมืองลำพูน] 05.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ] 05.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ [เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่] 05.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 05.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 05.09.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 131/2555 ระหว่าง ดาบตำรวจธงชัย วัฒพจน์ ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องร้อง] 05.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี [เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด] 01.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา [เทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ] 01.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 01.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 01.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 01.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 01.09.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี] 29.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง] 29.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย] 29.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 29.08.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. 715/2554 ระหว่าง นายเทียนชัย ติยพงศ์พัฒนา ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 29.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์] 24.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน] 24.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ [เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์] 24.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี [เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์] 24.08.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 24.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันให้องค์กรภาครัฐ มาลงทะเบียน พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาครัฐ [วันที่ 22 สิงหาคม 2555] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาครัฐ [วันที่ 22 สิงหาคม 2555] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [เทศบาลตำบลทับปุด อำเภอทับปุด] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 15.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์] 10.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร [เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว] 10.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลตำบลบางปะหัน อำเภอบางประหัน] 10.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจังหวัดตาก [เทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง] 10.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 10.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่] 08.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล อำเภอพระยืน] 08.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 08.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันให้องค์กรภาควิชาชีพ มาลงทะเบียน พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาควิชาชีพ 01.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาควิชาชีพ 01.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 01.08.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง [จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2] 30.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2] 30.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกระบี่ [เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่] 30.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก] 30.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 30.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันให้องค์กรภาคอื่น มาลงทะเบียน พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาคอื่น 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาคอื่น 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก เทศบาลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี [แบ่งออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 27.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เทียบตำแหน่งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 26.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย] 24.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ เทศบาลตำบลบึงกาฬ เทศบาลตำบลโนนสว่าง เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ] 24.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 24.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2. เทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง] 19.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 19.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 19.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา] 18.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 18.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตาก [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด 2. เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง] 13.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น [แบ่งออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง] 13.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพัทลุง [เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา] 11.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ 2. เทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย] 11.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน] 11.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แบ่งออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง] 11.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 11.07.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 11.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร [เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร [เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ [เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ [เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 06.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง 2. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ] 04.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 04.07.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม] 29.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล] 29.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย] 29.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 29.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 29.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า สายงานวิศวกรรมโยธา และสายงานสถาปัตยกรรม ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ 27.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 61/2555 ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ฟ้องคดี กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ผู้ถูกฟ้องคดี] 27.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย] 22.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพัทลุง [เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง] 22.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสงขลา [เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่] 22.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 22.06.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 22.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร [เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร] 20.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 20.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [จังหวัดเชียงใหม่ นายเกษม นิมมลรัตน์ พรรคเพื่อไทย] 20.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 15.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี] 15.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง] 15.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่] 15.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ [แบ่งออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง] 15.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 15.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบล แจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม] 13.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 119/2554 ระหว่าง นายภิรมย์ สุ่มมาตย์ ที่ 1 ฯ ผู้ฟ้องคดี กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 13.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ [เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่] 08.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 08.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 08.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [เทศบาลตำบลท่ามขะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [แบ่งออกเป็น 48 เขตเลือกตั้ง] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี [แบ่งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง] 01.06.55 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 39/2554 ระหว่าง นายสมลักษ์ ชำนิกุล ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 01.06.55 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่