กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก กฎกระทรวง
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฎกระทรวง ministerial regulation
กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าพระราชบัญญัติ เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมาย พระราชกำหนด, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี
การออกกฎกระทรวง จะต้องไม่ขัดต่อบทกฎหมายใดๆ โดยศาลมีอำนาจในการพิจารณากฎกระทรวงว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้[แก้]การตรากฎกระทรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้รักษาอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ ออกกฎกระทรวงจะเป็นผู้เสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ ตราร่างกฎกระทรวง แล้วประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. กฎกระทรวง ประกาศล่าสุดวันที่
  กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 10.11.60 อ่าน
  กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 10.11.60 อ่าน
  กฎกระทรวงฉบับที่ 333 (พ.ศ.2560) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 10.11.60 อ่าน
  กฎกระทรวงฉบับที่ 332 (พ.ศ.2560) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 10.11.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ.2560 01.09.60 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 01.09.60 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 01.09.60 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 01.09.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลายอันเนื่องจากมีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องจาก เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น พาหะของโรคระบาด พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 11.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.2560 04.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองระบายน้ำ ดี.7 เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2560 04.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2560 04.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ อย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 04.08.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 24.07.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 24.07.60 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2560 24.07.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 30.06.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560 30.06.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2560 30.06.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 30.06.60 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 30.06.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2560 24.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ.2560 18.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการ ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2560 18.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560 03.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2560 03.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 03.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 329 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 01.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 328 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 01.05.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560 28.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ.2560 21.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 19.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2560 19.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 19.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560 19.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ พ.ศ.2560 23.03.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คน หางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน และการจด ทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ.2560 23.03.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2560 23.03.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.2560 09.03.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ และการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2560 09.03.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้ง ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.2559 27.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้า ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้น ภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตาม พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้น ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ.2560 17.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2560 17.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2560 17.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 06.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559 06.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559 06.01.60 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ.2559 21.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2559 21.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2559 21.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2559 21.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2559 21.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 323 (พ.ศ.2559) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 14.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการ ประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 14.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 09.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออก สมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559 09.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ.2559 09.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 322 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 01.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2559 01.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 01.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 01.12.59 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 30.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 25.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทาง การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบัน การเงินที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้ เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน ในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559 21.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 17.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 17.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 17.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559 01.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559 01.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559 01.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559 01.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559 01.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559 01.11.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2559 27.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชียงรากน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 27.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ ห้วยโทง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 27.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 24.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 17.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการ ปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2559 17.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่า ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2559 17.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่า ธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 13.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) พ.ศ.2559 13.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ หนองบัว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ ห้วยแก้ว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ บ้านจรัส เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ ห้วยลำพอก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ ห้วยระหาร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 30.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวงเงินสะสมที่ผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบต้องส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ.2559 30.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ.2559 30.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2559 30.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 321 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 23.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 23.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ.2559 23.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 23.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2559 21.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการ ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนา ไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2559 21.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 16.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ.2533 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำ นครนายก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน่าน (ลำน้ำเดิม) เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ หนองสิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าแนะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำยม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองน้ำแดง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 29.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้า ใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2559 19.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบัวชุม ตำบลชัยนารายณ์ ตำบลท่ามะนาว และตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2559 19.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 19.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2559 19.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 320 (พ.ศ.2559) ออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 19.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 19.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ.2559 11.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 319 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 11.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 11.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 11.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พ.ศ.2559 04.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 04.08.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 318 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 29.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 29.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราช บัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ 21 29.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกัน รับรองความถูกต้องของจำนวนหนี้ที่ยังมิได้ชำระ พ.ศ.2559 29.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 29.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559 28.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกล เดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า พ.ศ.2559 28.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขต ควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559 28.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2559 25.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 22.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 22.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 22.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 22.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 22.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 08.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอน ขุน) บางส่วน ในท้องที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำปิง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การ ตรวจดูรายการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2559 24.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 316 (พ.ศ.2559) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 24.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธี การคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 24.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดตราด พ.ศ.2559 24.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการยางแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2559 24.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ.2559 24.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน โอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พ.ศ.2559 06.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัด เชียงใหม่ พ.ศ.2559 06.06.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 27.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดน่าน พ.ศ.2559 27.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2559 27.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตาม กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 27.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ.2559 13.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการ ประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ.2559 04.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2559 04.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการ ประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2559 04.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็น กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559 04.05.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภาย ในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2558 29.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558 29.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2559 26.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 พ.ศ.2559 26.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 20.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 314 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 20.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ.2559 20.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ.2559 24.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 24.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559 24.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2559 24.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิ ที่จะทำการลบหรือเปลี่ยนแปลง และลักษณะของงานหรือสำเนางานอันมี ลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทำการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน พ.ศ.255 24.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอน กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 18.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 18.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2559) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 18.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงิน ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูง สำหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและระยะเวลา การใช้งานที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการ ประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 19.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง พ.ศ.2558 19.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2559 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ.2559 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 312 (พ.ศ.2559) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 311 (พ.ศ.2559) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าของ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ถูกรอน สิทธิในการคำนวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก พ.ศ.2559 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่ง ต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 16.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ.2559 12.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 09.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ.2559) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 09.02.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 28.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 22.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง เป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ.2559 14.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การขายทอดตลาด พ.ศ.2559 13.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 13.01.59 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 01.01.59 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่