กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก กฎกระทรวง
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฎกระทรวง ministerial regulation
กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าพระราชบัญญัติ เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมาย พระราชกำหนด, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี
การออกกฎกระทรวง จะต้องไม่ขัดต่อบทกฎหมายใดๆ โดยศาลมีอำนาจในการพิจารณากฎกระทรวงว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้[แก้]การตรากฎกระทรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้รักษาอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ ออกกฎกระทรวงจะเป็นผู้เสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ ตราร่างกฎกระทรวง แล้วประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. กฎกระทรวง ประกาศล่าสุดวันที่
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2558 23.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานบึงทุ่งทะเลหลวงเป็นทางน้ำ ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูเป็นทาง น้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสักเป็นทางน้ำชล ประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากำแพงแสนเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับกระบวนการรมผลไม้ สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  กฎกระทรวงผู้ดำเนินการหน่วยซ่อม พ.ศ.2558 22.10.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน เป็น ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2558 22.10.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการเสียค่าธรรมเนียม สำหรับการร้องขอให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า พ.ศ.2558 16.10.58 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 308 (พ.ศ.2558) ออกตามความในประมวล รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 16.10.58 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 16.10.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 02.10.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 23.09.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 15.09.58 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2558 20.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 20.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 20.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัด ชัยภูมิ พ.ศ.2558 20.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2558 20.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ.2558 18.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 18.08.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2558 30.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2558) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 24.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 24.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2558 24.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2558 17.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2558 10.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี พ.ศ.2558 10.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 03.06.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ชัยภูมิ พ.ศ.2558 29.05.58 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรอง วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ.2558 29.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 29.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 24.05.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก พ.ศ.2558 24.05.58 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 24.05.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558 02.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ.2558 02.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2558 02.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ.2558 02.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558 02.04.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่อง เที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558 11.02.58 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2557 10.02.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 09.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 09.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 09.01.58 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 29.10.57 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 29.10..57 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 03.10.57 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2557 03.10.57 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 21.05.57 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 01.05.57 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 01.05.57 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ.2557 11.04.57 อ่าน
  กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2557 19.03.57 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2556 17.03.57 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ.2557 17.03.57 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 17.03.57 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 303 (พ.ศ.2557) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 12.03.57 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2556 21.02.57 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 20.02.57 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556 13.02.57 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 05.02.57 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้อง ที่จังหวัดยโสธร พ.ศ.2557 24.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556 16.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 10.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 10.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 10.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 08.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 07.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ.2556 07.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2556 02.01.57 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 27.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 302 พ.ศ.2556 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 24.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ.2556 20.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกับออกไปนอกราชอาณาจักร และ หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 29.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2556 29.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำน้ำเสียวใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 301 (พ.ศ.2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 15.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 300 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 01.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม - เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 01.11.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 17.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประ กอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.2556 11.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้า มนุษย์ พ.ศ.2556 11.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 04.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2556 04.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 04.10.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 299 (พ.ศ.2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 12.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ.2556 03.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ.ศ.2556 03.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการกำหนดราคาสุราที่ทำในราชอาณาจักรและสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พ.ศ.2556 03.09.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 21.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 16.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 16.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 02.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2556 02.08.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 31.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ พ.ศ.2555 31.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายก รัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 24.07.56 อ่านอ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุมัติเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 12.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 09.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ.2556 09.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) พ.ศ.2556 09.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ.2556 09.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2556 09.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 05.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง จังหวัดน่าน พ.ศ.2556 05.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2556 05.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2555 02.07.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบัติของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือ สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2556 26.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 25.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 25.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 25.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 25.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่จัน - สันทราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 25.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 25.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการ ใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 20.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ.2556 17.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศในโรงพักสินค้า พ.ศ.2556 17.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2556 17.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 13.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ.2556 31.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 29.0.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ.2555 29.0.56 อ่าน
  กฎกระทรวงงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ ที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 22.0.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 21.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 16.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวง (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ 20 03.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 03.05.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 26.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 26.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 26.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบล ดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ.2556 03.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขน ส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2556 03.04.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 29.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ.2556 27.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556 27.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ.2556 27.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ.2556 27.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 27.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2556 18.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สบามบินศุลากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 11.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2556 06.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556 01.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 01.03.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ.2556 28.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 13.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556 08.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 06.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะ กรรมการธุรกรรม พ.ศ.2556 05.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของ หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชา ชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.2556 05.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 298 (พ.ศ.2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ [มาตรการ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ ได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย] 05.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 297 (พ.ศ.2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ [มาตรการ ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้] 05.02.56 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 31.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 16.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 16.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัด และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2556 11.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 296 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 11.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชาย แดนภาคใต้] 09.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 09.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 09.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 09.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 04.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 04.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 04.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 04.01.56 อ่าน
  กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และ การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 28.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 294 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 25.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่าย ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 21.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ.2555 21.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2555 18.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 18.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการ กลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555 06.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555 06.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2555 06.12.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 30.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2555 30.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 30.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 30.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2555 21.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2555 21.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 21.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 21.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 21.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 293 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 21.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสุราบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับ ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 25.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับ ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 25.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอให้พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เป็นผู้ออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ.2555 25.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จ รูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.2555 25.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ.2555 25.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 01.10.55 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 28.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พ.ศ.2555 21.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 19.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 291 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 14.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2555 05.09.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 29.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) พ.ศ.2555 29.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนงิม จังหวัดพะเยา พ.ศ.2555 29.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางไผ่ จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2555 29.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ.2555 24.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ.2555 24.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยาสูบ พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จดทะเบียนอากาศยาน พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ สำหรับการส่งออกซึ่งส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ์ พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ ของส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ์ที่ทำการผลิต พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกอากาศยาน พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวัตถุประสงค์อื่นสำหรับการใช้งานอากาศยาน เพื่อขอรับใบสำคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษประเภทที่สอง พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พ.ศ.2555 17.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 17.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้ง และกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 พ.ศ.2555 26.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวง (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 82 26.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555 26.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า - จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 24.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ.2555 17.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 17.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับ การออก การกำหนดอายุ และการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 23) [ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน 8 ฉบับ] 11.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 11.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 11.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 11.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 11.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 11.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 06.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 04.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ.2555 04.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี พ.ศ.2555 04.07.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [ยกเว้นภาษีสำหรับนักแสดงต่างประเทศ] 29.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2555 22.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ.2555 15.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงเจน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2555 15.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจันจว้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 08.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2555 08.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.2555 01.06.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทน ของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ.2555 30.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2555 23.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ.2555 23.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2555 23.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2555 23.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก สำหรับเรือประมงขนาดไม่เกินยี่สิบตันกรอส พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปดำเนินการในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขุดค้น เคลื่อนย้าย นำเอาไป ทำให้เสียหาย หรือทำลายแหล่งซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ในเขตสำรวจและศึกษาวิจัย พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติมหรือทำลายแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 288 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 04.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 04.05.55 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไร่ใหม่ – ไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบุญเรือง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่า เป็นยาเสพติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติด ภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอำพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 20.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 11.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 11.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2555 11.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห่ - ลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 11.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2555 11.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 287 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 04.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2555 04.04.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี พ.ศ.2555 30.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555 30.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 14.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2555 14.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองปูยู เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2555 24.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ.2555 24.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2555 17.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 08.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2554 03.02.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 24.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 19.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวง กระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ.2554 19.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวง การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2554 19.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 13.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 13.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 13.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 06.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554 05.01.55 อ่าน
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2554 23.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระบี่ พ.ศ.2554 23.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 286 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 13.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 285 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 13.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ.2554 08.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ.2554 08.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตำลึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2554 02.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2554 02.12.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 14.11.54 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2554 14.11.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ.2554 11.11.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหาย แก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.2554 11.11.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2554 09.11.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 65 + 325 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2554 26.10.54 อ่าน
  กฎกระทรวงฉบับที่ 284 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 26.10.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 283 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 21.10.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.2554 21.10.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองคาย พ.ศ.2554 11.10.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2554 07.10.54 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2554 30.09.54 อ่าน
  กฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบ เข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 21.09.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 282 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 14.09.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 14.09.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ.2554 15.08.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย พ.ศ.2554 15.08.54 อ่าน
  กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 04.08.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 04.08.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2554 04.07.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2554 30.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง หรือเป็นส่วนประกอบกับการพาณิชยนาวี พ.ศ.2554 30.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ พ.ศ.2554 30.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวง กำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2554 08.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 08.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองระบบน้ำ ดี 3 เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2554 08.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ.2554 03.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2554 03.06.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงิน ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 24.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2554 20.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 20.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2554 20.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการชำระหนี้แทน ของกระทรวงการคลัง พ.ศ.2554 20.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ.2554 20.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ.2554 20.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 09.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 29.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 29.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 29.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน กม. 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2554 22.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสกลนคร พ.ศ.2554 22.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ.2554 11.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2554 07.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่อื่นของผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและระยะเวลาการใช้งานที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงการขอรับและการขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และการขอเปลี่ยนแปลงการ ดำเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบิน พ.ศ.2554 28.03.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่ต้องมีอยู่กับอากาศยานเพิ่มเติมเมื่อนำอากาศยานทำการบิน พ.ศ.2554 28.03.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 280 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 22.03.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2554 11.03.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 23.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 21.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน หรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อทำการผลิตในประเทศไทย พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ.2553 16.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราขั้นสูงสำหรับค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่ง พ.ศ.2554 11.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสิทธิการได้รับเงินชดเชยของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ.2554 04.02.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้ผลิต เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะรายที่ผ่านการตรวจรักษา หรือได้ผลิตตามคำสั่งของผู้ให้บริการสาธารณสุขผู้ตรวจรักษา เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2554 28.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรกับสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ.2554 28.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554 21.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.2554 21.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2554 21.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ.2553 21.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 14.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2554 14.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2554 14.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยาน หรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา หรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ.2553 07.01.54 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2553 29.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 29.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ.2553 29.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่สอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ถาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่มาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานแพร่ ห้วยแม่คำมี คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของฝายห้วยบาตร และคลองซอย 2 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของฝายห้วยบาตร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานแพร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำแม่มาน ห้วยแม่มาน และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำแม่มาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานแพร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของฝายท่าช้าง ห้วยแม่สาย และห้วยแม่ก๋อน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานแพร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของฝายทุ่งไผ่ และห้วยแม่สอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2553 22.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2553 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดผลิตผลเกษตรกรรมเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2553 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2553 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 03.12.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำประแสร์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 25.11..53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำประแสร์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 25.11..53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 22.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบิดาแห่งการค้าไทย พ.ศ.2553 16.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี โรงกษาปณ์ พ.ศ.2553 16.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การนำร่องและอัตราค่าจ้างนำร่องในเขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ.2553 12.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า พ.ศ.2553 12.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ.2553 12.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ.2553 03.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบรับรองแบบหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม พ.ศ.2553 03.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ.2553 03.11.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลร่อนทอง ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลแม่รำพึง และตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองแบบอากาศยาน หรือแบบส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 278 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 13.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 13.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน หรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2553 04.10.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ.2553 28.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน พ.ศ.2553 28.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติ การยื่นคำขอรับการส่งเสริมและการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 276 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 17.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 275 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 17.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2553 15.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ และใบรับรองหน่วยซ่อม ประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ.2553 15.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.2553 15.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ.2553 15.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ.2553 15.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ.2553 15.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2553 09.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2553 09.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขรายการทะเบียน และการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ.2553 09.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ.2553 09.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ และโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2553 07.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ และการโฆษณาการบำบัดรัษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2553 07.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2553 07.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 07.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 07.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 27.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 27.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งนำของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ.2553 27.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณี ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอต่ออายุใบทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดแจ้งเป็นผู้ประกบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการตั้งตัวแทนหรือ สำนักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด จำนวน ชนิด ขนาด และเงื่อนไขในการดำรงหลักประกันและสินทรัพย์ของผู้ ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยบงเป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 2 ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 5 และทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 8 เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลาดกระทิง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าลาด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการท่าลาด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุหรือแต่งตั้ง และการได้รับเงินเดือนของทายาทของข้าราชการทหารและทหารกองประจำการที่เสียชีวิตเนื่องจากการรบ หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 22.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2553 22.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.2553 22.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะป้ายชื่อของสถานพยาบาลสัตว์ และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคำร้องขอ การส่งมอบตัวบุคคล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.2553 09.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 09.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ.2553 09.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 02.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 24.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 274 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 24.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 24.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2553 20.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 20.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 20.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกัน ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 09.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 02.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ.2553 02.06.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 27.05.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.2553 14.05.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 07.05.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 273 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 04.05.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการปกป้อง พ.ศ.2553 30.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2553 30.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2553 26.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 พ.ศ.2553 26.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 26.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ.2553 26.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ.2553 21.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ.2553 09.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2553 07.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 31.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553 31.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553 31.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553 31.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553 31.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี และตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2553 18.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2553 16.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2553 12.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ.2553 12.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการยาง พ.ศ.2553 03.03.53 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 22.02.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2553 17.02.53 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นภาษีป้ายสำหรับป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 12.02.53 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ.2553 10.02.53 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 28.01.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคม และการเลิกสมาคมตามมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2553 28.01.53 อ่าน
  กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 25.01.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2553 [ประกันวินาศภัย] 21.01.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2553 [ประกันชีวิต] 21.01.53 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลศาลาลำดวน ตำบลหนองบอน ตำบลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม และตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2553 18.01.53 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าของ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศ เป็นผู้จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552 28.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 21.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานและการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.2552 21.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552 21.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2552 11.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2552 11.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2552 11.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2552 03.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2552 03.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2552 03.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2552 03.12.52 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2552 20.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ.2552 20.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 20.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ.2552 13.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ.2552 13.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552 04.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2552 04.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ที่เข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งและยื่นเอกสาร ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ.2552 04.11.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552 29.10.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 479 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 29.10.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาล แห่งสหภาพพม่าที่กลับเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร พ.ศ.2552 26.10.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2552 26.10.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ.2552 15.10.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 08.10.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 29.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 29.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันชีวิต พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่มอก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ.2552 08.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2552 08.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2552 08.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 06.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 04.09.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 17.08.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ.2552 10.08.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยและใบอนุญาตร่อนแร่ พ.ศ.2552 04.08.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ.2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 04.08.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 31.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.2552 31.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 27.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 23.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 22.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 17.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 17.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ.2552 17.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ พ.ศ.2552 17.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552 17.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ.2552 17.07.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552 29.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอพนมสารคามอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2552 19.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ.2552 15.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตน ที่ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 15.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการลดหย่อนค่าชลประทานสำหรับผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน เพื่อกิจการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก พ.ศ.2552 15.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 11.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2552 09.06.52 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2552 26.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2552 26.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2552 26.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 18.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.2552 13.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเรียกเงินที่ได้จ่ายไปในการทำสัญญาเช่า หรือค่าใช้สิทธิเหนือที่ดินจากผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2552 13.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 06.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายค่าชดเชยตามผลต่างที่เพิ่มขึ้น หรือการได้รับค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2552 06.05.52 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2552 09.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 270 (พ.ศ.2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 269 (พ.ศ.2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ.2552 08.04.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญและการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร พ.ศ.2552 25.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.2552 17.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 17.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 06.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 268 (พ.ศ.2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร 06.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2552 06.03.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 20.02.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาค และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก พ.ศ.2552 20.02.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2552 15.02.52 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 15.02.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 15.02.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552 27.01.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552 27.01.52 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552 27.01.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี ไปรษณีย์ไทย พ.ศ.2552 16.01.52 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 9 รอบนักษัตร แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2552 16.01.52 อ่าน
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2551 30.12.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2551 16.12.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.2551 16.12.51 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ.2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 16.12.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 26.11.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 25.11.51 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่น ๆ จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมให้แก่รัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 25.11.51 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ.2533 25.11.51 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ.2533 25.11.51 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 12.11.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2551 30.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551 24.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 16.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551 03.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2551 02.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2551 02.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2551 02.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2551 02.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2551 02.10.51 อ่าน
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 29.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 25.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นจากบทบังคับในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 พ.ศ.2551 25.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่กำหนดไว้ตามมาตรา 8 (5) พ.ศ.2551 25.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539) 19.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494) 19.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 16.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2551 16.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 09.09.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ.2551 23.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ.2551 23.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ.2551 23.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับ การทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2551 23.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2551 23.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 22.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 22.08.51 อ่าน
  กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2551 15.08.51 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่