กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระราชกฤษฎีกา
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฤษฎีกา decree;edict;ordinance
คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดขึ้นใน 3 กรณีคือ
(1) รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกา ในกิจการที่สำคัญอันเกี่ยวกับฝ่ายบิรหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2540 เป็นการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไป อนึ่ง กรณีนี้จะไม่มีบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
(3) โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บท(พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด) ที่ให้อำนาจตราพระราชกฤษฎีกาได้
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชกฤษฎีกา ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปล่องหอย อำเภอ กะพ้อ และตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 19.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2558 27.10.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 27.10.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีมิ่งแก้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลบาง เจ้าฉ่า ตำบลโคกพุทรา ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลหลักฟ้า ตำบลชะไว ตำบลจรเข้ ร้อง ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ และตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยสำหรับ ยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2558 05.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีแวตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณ สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณ สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้อง ที่ตำบลหนองกระเบียน ตำบลหนองเมือง ตำบลดอนดึง ตำบลดง พลับ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ และตำบลวังจั่น อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโพนทอง และตำบลสนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำ พร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของ ที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ มหาชน) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพ มหานคร – แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้อง ที่ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี และตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูก เสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลวังก์พงอำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่ พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดฮอด พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พ.ศ.2558 30.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558 30.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพิษณุโลก กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงนครไทย ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 582) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1414 สายดงป่าลัน – หนองมะจับ พ.ศ.2558 11.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม – ช่องจอม ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ด้านเหนือ พ.ศ.2558 11.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 581) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 579) พ.ศ.2557 13.11.27 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2557 12.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชะไว ตำบลหลักฟ้า ตำบลตรีณรงค์ และตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 578) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 577) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 06.05.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 01.05.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวง กลาโหม พ.ศ.2557 05.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพิมาย พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงนครราชสีมา พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงแขวงพระนครเหนือ กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 02.03.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดรายการ ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 574) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 573) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 572) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 571) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 570) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 14 พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย 5 กับซอยพระรามเก้า แยก 18 พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 26 เขตเลือก ตั้งที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 27.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2556 25.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2556 22.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 (พระประโทน) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 35 (บ้านปอ) ที่บ้านศรีพิพัฒน์ บ้านหนองบัว บ้านหลักสาม บ้านทุ่งอินทรีย์ และบ้านท้ายวัดใหญ่ พ.ศ.2556 22.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569) พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2556 15.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 13.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละ มุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 13.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนไมตรีจิตและถนนคลองเก้า พ.ศ.2556 13.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนน กำแพงเพชร 2 กับซอยวิภาวดีรังสิต 17 พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน และตำบล แสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2556 29.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 568) พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 567) พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2556 22.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 22.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลม ฉบัง ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง และตอนทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) และเพื่อขยายทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายพนมสารคาม - สัตหีบ ตอนบรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (บ้านเขาบายศรี) และทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ตอนบ้านกม. 16 - บ้านกม. 18 พ.ศ.2556 22.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 09.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโคกเพลาะ ตำบลวัดหลวง ตำบล หัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลไร่หลักทอง ตำบลหนองเหียง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม และ ตำบลท่าบุญมี ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดดอนงิ้ว (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดอู่ลูก (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดใหม่ (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตายด (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลกุรุคุ และตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย และตำบลหนองหลวง อำเภอ เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2556 20.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบาง ใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเดิด ตำบลดู่ทุ่ง และตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ และตำบลโนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขต ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าไข่ และตำบลหน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม ตำบลดอนหญ้านาง และตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย และ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 21.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมเหยงคณ์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 21.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตาลเสี้ยน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้ แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ ตำบลหนองญาติ และตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2556 [ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556] 25.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 566) พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 565) พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน และตำบลเขื่อน ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่บ้านหนองตะโก พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรม ชลประทาน พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดโพธิ์อ้น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขต เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 26.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนกำแพงเพชร พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลจองคำ และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดคลองข่อย ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดนางชี ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก สภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมือง พัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดคันลัด ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2556 31.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 25.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2556 [ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.56] 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายแม่สอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ตอน กาฬสินธุ์ - นาไคร้ พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก และตำบลอุดมธัญญา ตำบลพุนกยูง ตำบลสุขสำราญ ตำบลลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 564) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 563) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 562) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 561) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางประอิน - นครราชสีมา พ.ศ.2556 26.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีประทุนทอง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของวัดบ้านโป่ง ตำบล บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนสาลี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 560) พ.ศ.2556 [มาตรการภาษีเพื่อ การส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย] 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลงิ้วงาม ตำบลน้ำริด ตำบลผาจุก ตำบลท่าเสา ตำบลบ้านด่าน ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลป่าเซ่า ตำบลท่าอิฐ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลฝายหลวง ตำบลชัยจุมพล ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลไผ่ ล้อม อำเภอลับแล ตำบลวังแดง ตำบลข่อยสูง ตำบลบ้านแก่ง ตำบลน้ำอ่าง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน ตำบลท่าสัก ตำบลนายาง ตำบลไร่อ้อย ตำบล คอรุม ตำบลนาอิน ตำบลบ้านหม้อ ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลนครเดิฐ ตำบลน้ำขุม ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลตลุกเทียม ตำบลดงประคำ ตำบลศรีภิรมย์ ตำบล วงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแก้ไขธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลปงดอน ตำบลแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลห้างฉัตร ตำบลหนองหล่ม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง และตำบลใหม่พัฒนา ตำบลลำปางหลวง ตำบลไหล่หิน ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 28.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 28.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 22.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 22.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 22.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 13.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 559) พ.ศ.2556 [มาตรการภาษีเพื่อสนับ สนุนการกีฬา] 13.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 11.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 11.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556 24.01.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) พ.ศ.2556] 24.01.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 17.01.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 557) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 556) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 555) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 18.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนตรอ และตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง และตำบลดอนตรอ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ตำบลคำแคน ตำบลท่าศาลา ตำบลโพนเพ็ก ตำบลนาข่า ตำบลนางาม ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี และตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชัยบุรี และตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพังลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังใหญ่ ตำบลสายลำโพง ตำบลพนมเศษ ตำบลพนมรอก ตำบลดอนคา ตำบลวังมหากร ตำบลท่าตะโก ตำบลหัวถนน และตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่างิ้ว และตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่ง เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 554) พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 09.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า และตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลฝายนาแซง ตำบลน้ำก้อ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และตำบลสร่างโศก ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธิ์ศรีบานจาน ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดหนองกะพ้อ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (ป่าแดง) - ต่อเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรควบคุมที่บ้านดอนดู่ และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวัน ออก พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 553) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 552) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 551) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 550) พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปันแต และตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า หุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 548) พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 547) พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 546) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดมังกรบุปผาราม ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดง และทองแดงเจือ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 สายเทพกษัตรี - เชิงทะเล พ.ศ.2555 11.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 545) พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอป่าพะยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด ด้วยประกายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สายบางปะอิน - พยุหะคีรี ตอนบ้านเตาอิฐ - บ้านบางประทุน พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 543) พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย และตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านแฮด ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด และตำบลภูเหล็ก ตำบลในเมือง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานครและกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 สายต่อทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) – บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (บางบำหรุ) แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – ราชบุรี ที่บ้านหอมเกร็ด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านโพธิ์เตี้ย พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็ว ไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านกล้วย ตำบลในเมือง และตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย และตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลริมโขง และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 24.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลดู่ใต้ ตำบลไชยสถาน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.2555 24.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 70 จังหวัด พ.ศ.2555 17.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 (ปากพลี) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (พนมสารคาม) ตอนบ้านเนินอีแจน – บ้านอ่าวพยอม และที่บ้านคลองโคกกะจะ พ.ศ.2555 15.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร และตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาทราย ตำบลทับคล้อ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ ตำบลหนองพยอม ตำบลวังหลุม ตำบลงิ้วราย ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง ตำบลตะกุดไร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2555 12.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตง บางส่วน ในท้องที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 540) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 539) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157 สายยะหริ่ง - สายบุรี ที่บ้านท่าสู พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2555 24.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ.2555 19.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตะกุด และตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ.2555 06.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2555 06.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 06.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลบางบุตร ตำบลบ้านค่าย ตำบลซากบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย และตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวิสัยใต้ ตำบลครน ตำบลทุ่งระยะ ตำบลนาสัก ตำบลเขาทะลุ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี และตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2555 22.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดใหม่ขุนเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 22.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดท่าอิฐและของวัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 538) พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 15.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ตอนบ้านบาง นอนใน - บ้านพรรั้ง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนอง หล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกุดป่อง และตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ.2555 08.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสะเมิง ในท้องที่ตำบลแม่สาบ ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลบ่อแก้ว และตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าโคกซำซาง ป่าเขาโปลกหล่น ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู ในท้องที่ตำบลนาซำ ตำบลหินฮาว ตำบลวังบาล ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลแคมป์สน ตำบลทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ ตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ และตำบลท่าพล ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 04.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีการะบุทบวงการชำนัญพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 02.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากหมัน และตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต และตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำตก และตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ และตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 537) พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 536) พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย และตำบลมหาชัย ตำบลหนองทอง ตำบลหนองคล้า ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธาราม ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และตำบลศรีค้ำ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 10.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 23.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม และตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 21.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2555 21.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของวัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลมาบแก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว ตำบลปางสวรรค์ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านสา ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 421 สายทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอนบ้านกาเน๊ะ- บ้านนาลาน และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ตอนบ้านนาลาน – บ้านไร่ พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านหัวหรั่ง พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลท่าไข่ ตำบลบางขวัญ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางไผ่ และตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทองตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ ตำบลเจดีย์ชัย ตำบลวรนคร ตำบลปัว ตำบลศิลาแลง ตำบลป่ากลาง ตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน อำเภอปัว ตำบลป่าแลวหลวง ตำบลพงษ์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลแม่จริม ตำบลหนองแดง ตำบลหมอเมือง ตำบลน้ำปาย ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลผาทอง ตำบลผาตอ ตำบลแสนทอง ตำบลริม ตำบลท่าวังผา ตำบลจอมพระ ตำบลป่าคา ตำบลยม ตำบลศรีภูมิ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ตำบลบ่อ ตำบลสะเนียน ตำบลผาสิงห์ ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน ตำบลเรือง ตำบลดู่ใต้ ตำบลสวก ตำบลนาซาว ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลเมืองจัง ตำบลฝายแก้ว ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลแก่น ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย และตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลแพง ตำบลเหล่า ตำบลหัวขวาง ตำบลหนองกุงสวรรค์ ตำบลวังยาว ตำบลดอนกลาง และตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาดิน ตำบลหน้าเขา ตำบลพรุเตียว ตำบลสินปุน ตำบลเขาพนม ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม และตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอเขาพนมและตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชานุมาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลโคกสาร ตำบลโคกก่ง และตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวงตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย และตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 535) พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ และตำบลแม่ทะ ตำบลหัวเสือตำบลดอนไฟ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวันยาว ตำบลขลุง และตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางบ่อ และตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2555 03.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 534) พ.ศ 2555 01.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ.2555 01.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ และตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 24.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเขตประกอบการเสรีบางปะอิน ในท้องที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลระหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลคลองทับจันทร์ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยางฮอม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล และตำบลตับเต่า ตำบลเวียง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง และตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองเบน ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำด้วง ตำบลกลางใหญ่ ตำบลเมืองพาน ตำบลบ้านค้อ ตำบลหายโศก ตำบลบ้านผือ ตำบลหนองหัวคู ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง ตำบลข้าวสาร ตำบลจำปาโมง ตำบลเขือน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ และตำบลสร้างก่อ ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่พริก ตำบลผาปัง ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านดง และตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 532) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 531) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 529) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2554 19.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 [ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554] 03.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านโสก ตำบลปากช่อง ตำบลปากดุก ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านไร่ และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2554 02.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขุนฝาง ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลผาจุก ตำบลป่าเซ่า และตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาชัยสน และตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบล ดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบล บ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำพ่น ตำบลหนองบัวบาน ตำบลหนองอ้อ ตำบลโนนหวายตำบลอูบมุง และตำบลกุด หมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าเสา ตำบลวังกระแจะ ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลสิงห์ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค ตำบล วังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลหนองหญ้า ตำบลบ้านเก่า ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจรเข้เผือก ตำบลด่านมะขามเตี้ย ตำบลกลอนโด ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่ หนองไทร ตำบลฟากห้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลท่ามิหรำ ตำบลตำนาน และตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าแดง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ และตำบลบ้านเหล่า ตำบลดอนมูล ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านถิ่น ตำบลสวนเขื่อน และตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด และตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังยาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง และตำบลหนองบ่อ ตำบลคำพี้ ตำบลนาคู่ ตำบลนาแก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน ตำบลเกาะคา ตำบลนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ตำบลเสริมขวา ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม และตำบลแม่กัวะ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง ตำบลวังซ้าย และตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแก้มอ้น ตำบลเบิกไพร ตำบลด่านทับตะโก ตำบลปากช่อง ตำบลจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ตำบลป่าหวาย ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง และตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2554 19.10.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 05.08.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2554 04.08.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 04.08.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2554 29.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2554 14.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหาดคำ ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2554 04.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.2554 30.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคำพราน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง และตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขต พระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สายโกตาบารู – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ปาลอบาต๊ะ) ที่บ้านจาเราะปะแตะ พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านชวน และตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 525) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 523) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 522) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ 521) พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 520) พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเหมืองง่า ตำบลในเมือง ตำบลต้นธง และตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกางินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลวังกระแจะ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน และตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าแมต และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 (ปะเหลียน) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (ฉลุง) ที่บ้านทุ่งยาว พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทรายมูล ตำบลบางปลากด ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ และตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกัลยาณวัฒน์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้รวมกัน ในท้องที่ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 10.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 10.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพระบาทตีนนก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2554 09.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2554 09.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 09.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 518) พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแซร์ออ ตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง และตำบลหันทราย ตำบลหนองสังข์ ตำบลป่าไร่ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง ตำบลลีเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน ตำบลหัวเตย ตำบลท่าข้าม ตำบลพุนพิน ตำบลน้ำรอบ ตำบลหนองไทร ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน และตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางด้วน ตำบลท่าพญา และตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 517) พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2554 11.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 สายต่อเขต เทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม - ห้าแยกฉลอง ที่บ้านตีนเขา และสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (นาคา) - ห้าแยกฉลอง ตอนบ้านตีนเขา - บ้านระเงง พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 สายแยกทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) – ประกอบ ตอนบ้านประกอบตก - บ้านประกอบออก พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4137 สาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (ทุ่งตำเสา) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (แประ) ตอนบ้านซอย 4 - บ้านสวนเทศ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 30.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2554 21.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 17.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดสันกอเหียง ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 17.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 515) พ.ศ.2554 11.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 02.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ และตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 514) พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลหลวงใต้ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 513) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 512) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 511) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 510) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดชัยชนะสงคราม ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2554 พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2554 17.01.54 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่