กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระราชกฤษฎีกา
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฤษฎีกา decree;edict;ordinance
คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดขึ้นใน 3 กรณีคือ
(1) รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกา ในกิจการที่สำคัญอันเกี่ยวกับฝ่ายบิรหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2540 เป็นการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไป อนึ่ง กรณีนี้จะไม่มีบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
(3) โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บท(พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด) ที่ให้อำนาจตราพระราชกฤษฎีกาได้
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชกฤษฎีกา ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 581) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 579) พ.ศ.2557 13.11.27 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2557 12.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชะไว ตำบลหลักฟ้า ตำบลตรีณรงค์ และตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 578) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 577) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 06.05.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 01.05.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวง กลาโหม พ.ศ.2557 05.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพิมาย พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงนครราชสีมา พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงแขวงพระนครเหนือ กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557 04.04.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 02.03.57 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดรายการ ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 574) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 573) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 572) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 571) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 570) พ.ศ.2556 23.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 14 พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย 5 กับซอยพระรามเก้า แยก 18 พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 26 เขตเลือก ตั้งที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 27.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2556 25.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2556 22.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 (พระประโทน) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 35 (บ้านปอ) ที่บ้านศรีพิพัฒน์ บ้านหนองบัว บ้านหลักสาม บ้านทุ่งอินทรีย์ และบ้านท้ายวัดใหญ่ พ.ศ.2556 22.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569) พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2556 15.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 13.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละ มุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 13.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนไมตรีจิตและถนนคลองเก้า พ.ศ.2556 13.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนน กำแพงเพชร 2 กับซอยวิภาวดีรังสิต 17 พ.ศ.2556 06.11.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน และตำบล แสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2556 29.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 568) พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 567) พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 25.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2556 22.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 22.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลม ฉบัง ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง และตอนทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) และเพื่อขยายทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายพนมสารคาม - สัตหีบ ตอนบรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (บ้านเขาบายศรี) และทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ตอนบ้านกม. 16 - บ้านกม. 18 พ.ศ.2556 22.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 09.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโคกเพลาะ ตำบลวัดหลวง ตำบล หัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลไร่หลักทอง ตำบลหนองเหียง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม และ ตำบลท่าบุญมี ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดดอนงิ้ว (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดอู่ลูก (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดใหม่ (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตายด (ร้าง) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 02.10.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลกุรุคุ และตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย และตำบลหนองหลวง อำเภอ เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 25.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2556 20.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบาง ใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเดิด ตำบลดู่ทุ่ง และตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ และตำบลโนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขต ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าไข่ และตำบลหน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม ตำบลดอนหญ้านาง และตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย และ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2556 30.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 21.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมเหยงคณ์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 21.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตาลเสี้ยน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้ แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 06.08.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ ตำบลหนองญาติ และตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2556 [ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556] 25.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 19.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 566) พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 565) พ.ศ.2556 17.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน และตำบลเขื่อน ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่บ้านหนองตะโก พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรม ชลประทาน พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดโพธิ์อ้น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 28.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขต เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 26.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนกำแพงเพชร พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลจองคำ และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดคลองข่อย ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดนางชี ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก สภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมือง พัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดคันลัด ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 11.06.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2556 31.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 25.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2556 [ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.56] 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายแม่สอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ตอน กาฬสินธุ์ - นาไคร้ พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก และตำบลอุดมธัญญา ตำบลพุนกยูง ตำบลสุขสำราญ ตำบลลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 564) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 563) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 562) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 561) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางประอิน - นครราชสีมา พ.ศ.2556 26.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 09.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีประทุนทอง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของวัดบ้านโป่ง ตำบล บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนสาลี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 05.04.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 560) พ.ศ.2556 [มาตรการภาษีเพื่อ การส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย] 29.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลงิ้วงาม ตำบลน้ำริด ตำบลผาจุก ตำบลท่าเสา ตำบลบ้านด่าน ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลป่าเซ่า ตำบลท่าอิฐ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลฝายหลวง ตำบลชัยจุมพล ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลไผ่ ล้อม อำเภอลับแล ตำบลวังแดง ตำบลข่อยสูง ตำบลบ้านแก่ง ตำบลน้ำอ่าง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน ตำบลท่าสัก ตำบลนายาง ตำบลไร่อ้อย ตำบล คอรุม ตำบลนาอิน ตำบลบ้านหม้อ ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลนครเดิฐ ตำบลน้ำขุม ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลตลุกเทียม ตำบลดงประคำ ตำบลศรีภิรมย์ ตำบล วงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแก้ไขธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พ.ศ.2556 22.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลปงดอน ตำบลแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลห้างฉัตร ตำบลหนองหล่ม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง และตำบลใหม่พัฒนา ตำบลลำปางหลวง ตำบลไหล่หิน ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 28.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2556 28.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 22.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2556 22.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 22.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 13.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 559) พ.ศ.2556 [มาตรการภาษีเพื่อสนับ สนุนการกีฬา] 13.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 11.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 11.02.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556 24.01.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) พ.ศ.2556] 24.01.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2556 17.01.56 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 557) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 556) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 555) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 26.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 18.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนตรอ และตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง และตำบลดอนตรอ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ตำบลคำแคน ตำบลท่าศาลา ตำบลโพนเพ็ก ตำบลนาข่า ตำบลนางาม ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี และตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชัยบุรี และตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพังลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังใหญ่ ตำบลสายลำโพง ตำบลพนมเศษ ตำบลพนมรอก ตำบลดอนคา ตำบลวังมหากร ตำบลท่าตะโก ตำบลหัวถนน และตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่างิ้ว และตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 14.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่ง เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 554) พ.ศ.2555 11.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 09.12.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า และตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลฝายนาแซง ตำบลน้ำก้อ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และตำบลสร่างโศก ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธิ์ศรีบานจาน ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดหนองกะพ้อ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (ป่าแดง) - ต่อเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรควบคุมที่บ้านดอนดู่ และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวัน ออก พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2555 23.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 553) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 552) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 551) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 550) พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 09.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปันแต และตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า หุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 02.11.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 548) พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 547) พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 546) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดมังกรบุปผาราม ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดง และทองแดงเจือ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 19.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 สายเทพกษัตรี - เชิงทะเล พ.ศ.2555 11.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 545) พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอป่าพะยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด ด้วยประกายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 09.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สายบางปะอิน - พยุหะคีรี ตอนบ้านเตาอิฐ - บ้านบางประทุน พ.ศ.2555 01.10.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 543) พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย และตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 28.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านแฮด ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด และตำบลภูเหล็ก ตำบลในเมือง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานครและกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 สายต่อทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) – บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (บางบำหรุ) แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – ราชบุรี ที่บ้านหอมเกร็ด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านโพธิ์เตี้ย พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็ว ไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 14.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านกล้วย ตำบลในเมือง และตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย และตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลริมโขง และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.09.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 24.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลดู่ใต้ ตำบลไชยสถาน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.2555 24.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555 21.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 70 จังหวัด พ.ศ.2555 17.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 (ปากพลี) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (พนมสารคาม) ตอนบ้านเนินอีแจน – บ้านอ่าวพยอม และที่บ้านคลองโคกกะจะ พ.ศ.2555 15.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร และตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาทราย ตำบลทับคล้อ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ ตำบลหนองพยอม ตำบลวังหลุม ตำบลงิ้วราย ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง ตำบลตะกุดไร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2555 12.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตง บางส่วน ในท้องที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 540) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 539) พ.ศ.2555 08.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157 สายยะหริ่ง - สายบุรี ที่บ้านท่าสู พ.ศ.2555 01.08.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 29.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2555 24.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ.2555 19.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 18.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตะกุด และตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ.2555 06.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2555 06.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 06.07.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลบางบุตร ตำบลบ้านค่าย ตำบลซากบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย และตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวิสัยใต้ ตำบลครน ตำบลทุ่งระยะ ตำบลนาสัก ตำบลเขาทะลุ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี และตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2555 29.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2555 22.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดใหม่ขุนเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 22.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดท่าอิฐและของวัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 538) พ.ศ.2555 20.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 15.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ตอนบ้านบาง นอนใน - บ้านพรรั้ง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนอง หล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกุดป่อง และตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 13.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ.2555 08.06.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสะเมิง ในท้องที่ตำบลแม่สาบ ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลบ่อแก้ว และตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าโคกซำซาง ป่าเขาโปลกหล่น ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู ในท้องที่ตำบลนาซำ ตำบลหินฮาว ตำบลวังบาล ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลแคมป์สน ตำบลทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ ตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ และตำบลท่าพล ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 11.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 04.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีการะบุทบวงการชำนัญพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 02.05.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากหมัน และตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต และตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำตก และตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ และตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 537) พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 536) พ.ศ.2555 25.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย และตำบลมหาชัย ตำบลหนองทอง ตำบลหนองคล้า ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธาราม ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 20.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และตำบลศรีค้ำ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 10.04.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2555 23.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม และตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 21.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2555 21.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของวัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลมาบแก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว ตำบลปางสวรรค์ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านสา ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 421 สายทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอนบ้านกาเน๊ะ- บ้านนาลาน และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ตอนบ้านนาลาน – บ้านไร่ พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านหัวหรั่ง พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลท่าไข่ ตำบลบางขวัญ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางไผ่ และตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทองตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ ตำบลเจดีย์ชัย ตำบลวรนคร ตำบลปัว ตำบลศิลาแลง ตำบลป่ากลาง ตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน อำเภอปัว ตำบลป่าแลวหลวง ตำบลพงษ์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลแม่จริม ตำบลหนองแดง ตำบลหมอเมือง ตำบลน้ำปาย ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลผาทอง ตำบลผาตอ ตำบลแสนทอง ตำบลริม ตำบลท่าวังผา ตำบลจอมพระ ตำบลป่าคา ตำบลยม ตำบลศรีภูมิ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ตำบลบ่อ ตำบลสะเนียน ตำบลผาสิงห์ ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน ตำบลเรือง ตำบลดู่ใต้ ตำบลสวก ตำบลนาซาว ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลเมืองจัง ตำบลฝายแก้ว ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลแก่น ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย และตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลแพง ตำบลเหล่า ตำบลหัวขวาง ตำบลหนองกุงสวรรค์ ตำบลวังยาว ตำบลดอนกลาง และตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาดิน ตำบลหน้าเขา ตำบลพรุเตียว ตำบลสินปุน ตำบลเขาพนม ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม และตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอเขาพนมและตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชานุมาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลโคกสาร ตำบลโคกก่ง และตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวงตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย และตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 21.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 535) พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ และตำบลแม่ทะ ตำบลหัวเสือตำบลดอนไฟ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2555 15.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวันยาว ตำบลขลุง และตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 10.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางบ่อ และตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2555 03.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 534) พ.ศ 2555 01.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ.2555 01.02.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ และตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2555 24.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2555 19.01.55 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเขตประกอบการเสรีบางปะอิน ในท้องที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลระหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลคลองทับจันทร์ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 31.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยางฮอม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล และตำบลตับเต่า ตำบลเวียง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง และตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองเบน ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำด้วง ตำบลกลางใหญ่ ตำบลเมืองพาน ตำบลบ้านค้อ ตำบลหายโศก ตำบลบ้านผือ ตำบลหนองหัวคู ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง ตำบลข้าวสาร ตำบลจำปาโมง ตำบลเขือน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ และตำบลสร้างก่อ ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่พริก ตำบลผาปัง ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านดง และตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 28.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 532) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 531) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 529) พ.ศ.2554 21.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2554 19.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 [ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554] 03.12.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านโสก ตำบลปากช่อง ตำบลปากดุก ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านไร่ และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2554 02.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขุนฝาง ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลผาจุก ตำบลป่าเซ่า และตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาชัยสน และตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 30.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบล ดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบล บ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำพ่น ตำบลหนองบัวบาน ตำบลหนองอ้อ ตำบลโนนหวายตำบลอูบมุง และตำบลกุด หมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าเสา ตำบลวังกระแจะ ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลสิงห์ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค ตำบล วังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลหนองหญ้า ตำบลบ้านเก่า ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจรเข้เผือก ตำบลด่านมะขามเตี้ย ตำบลกลอนโด ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่ หนองไทร ตำบลฟากห้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลท่ามิหรำ ตำบลตำนาน และตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าแดง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ และตำบลบ้านเหล่า ตำบลดอนมูล ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านถิ่น ตำบลสวนเขื่อน และตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด และตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังยาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง และตำบลหนองบ่อ ตำบลคำพี้ ตำบลนาคู่ ตำบลนาแก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 23.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน ตำบลเกาะคา ตำบลนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ตำบลเสริมขวา ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม และตำบลแม่กัวะ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง ตำบลวังซ้าย และตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแก้มอ้น ตำบลเบิกไพร ตำบลด่านทับตะโก ตำบลปากช่อง ตำบลจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ตำบลป่าหวาย ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง และตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.11.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2554 19.10.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 05.08.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2554 04.08.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 04.08.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2554 29.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2554 14.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหาดคำ ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2554 07.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2554 04.07.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.2554 30.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคำพราน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง และตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขต พระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สายโกตาบารู – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ปาลอบาต๊ะ) ที่บ้านจาเราะปะแตะ พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านชวน และตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 17.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 13.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 525) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 523) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 522) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ 521) พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 520) พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเหมืองง่า ตำบลในเมือง ตำบลต้นธง และตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554 23.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกางินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลวังกระแจะ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน และตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าแมต และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 (ปะเหลียน) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (ฉลุง) ที่บ้านทุ่งยาว พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทรายมูล ตำบลบางปลากด ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ และตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกัลยาณวัฒน์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้รวมกัน ในท้องที่ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 10.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 10.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพระบาทตีนนก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2554 09.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2554 09.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 09.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 518) พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554 04.05.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแซร์ออ ตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง และตำบลหันทราย ตำบลหนองสังข์ ตำบลป่าไร่ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง ตำบลลีเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน ตำบลหัวเตย ตำบลท่าข้าม ตำบลพุนพิน ตำบลน้ำรอบ ตำบลหนองไทร ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน และตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางด้วน ตำบลท่าพญา และตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 517) พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2554 11.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 สายต่อเขต เทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม - ห้าแยกฉลอง ที่บ้านตีนเขา และสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (นาคา) - ห้าแยกฉลอง ตอนบ้านตีนเขา - บ้านระเงง พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 สายแยกทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) – ประกอบ ตอนบ้านประกอบตก - บ้านประกอบออก พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4137 สาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (ทุ่งตำเสา) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (แประ) ตอนบ้านซอย 4 - บ้านสวนเทศ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554 31.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 30.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2554 21.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 17.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดสันกอเหียง ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 17.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 515) พ.ศ.2554 11.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 02.03.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ และตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2554 23.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 514) พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลหลวงใต้ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2554 21.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 513) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 512) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 511) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 510) พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดชัยชนะสงคราม ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2554 พ.ศ.2554 16.02.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2554 17.01.54 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 19.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2553 19.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 19.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 19.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2553 19.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2553 14.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 14.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 509) พ.ศ.2553 14.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2553 14.12.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2553 25.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2553 25.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดไชยา พ.ศ.2553 25.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2553 19.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง และตำบลหนองหว้า ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านพร้าว ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 16.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2553 12.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553 12.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ.2553 05.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด วัดวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2553 05.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สามแยกกระจับ) - เจดีย์สามองค์ ที่บ้านท่าน้ำตื้น พ.ศ.2553 03.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 235 สายทางเลี่ยงเมืองนาแกตอนทางเลี่ยงเมืองนาแกด้านเหนือ พ.ศ.2553 03.11.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งใส ตำบลสี่ขีด ตำบลสิชล อำเภอสิชล และตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมประเภทภาชนะหุงต้ม ที่มีรอยประสานต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 22.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรักษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 507) พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรักษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 506) พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรักษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 505) พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรักษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 504) พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503) พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางแผ่นดินหมายเลข 4240 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ทุ่งมะพร้าว) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090 (บกปุย) พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านระหาร พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 13.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 04.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2553 01.10.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 502) พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 23.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 17.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2553 17.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลคลองสวน ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 09.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 501) พ.ศ.2553 07.09.53. อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ากำชำ ตำบลบ่อทอง ตำบลปุโละปุโย ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ ตำบลแป้น ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ตำบลกอลำ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 07.09.53. อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 07.09.53. อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง ตำบลหนองหอย ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ และตำบลโนนเมือง ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง ตำบลโคกเจริญ ตำบลยางราก ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ตำบลมหาโพธิ ตำบลนิยมชัย ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ และตำบลดงมะรุม ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 27.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ.2553 27.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2553 27.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม และตำบลนาเวียง ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางหมาก และตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือ แบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่ อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 11.08.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสมหวัง และตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 500) พ.ศ.2553 29.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 23.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ำ สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 23.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2553 23.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแจระแม ตำบลในเมือง และตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 16.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 สายแยกถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) - บางพลี ที่บ้านบางพลีใหญ่ พ.ศ.2553 09.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนทราย ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน และตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ที่กรมการกงสุล พ.ศ.2553 02.07.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2553 25.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดตาเพชร ตำบลเขารวก ตำบลลำสนธิ ตำบลหนองรี ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ ตำบลเกาะรัง ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลนาโสม ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลชัยนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลห้วยหิน ตำบลเขาแหลม ตำบลซับตะเคียน ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล และตำบลท่าหลวง ตำบลแก่งผักกูด ตำบลหัวลำ ตำบลทะเลวังวัด ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 24.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลสระลงเรือ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา ตำบลรางหวาย ตำบลดอนตาเพชร ตำบลพนมทวน ตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2553 24.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2553 24.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553 24.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 24.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ.2553 09.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 498) พ.ศ.2553 09.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 09.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 09.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลตลาด ตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริง และตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2553 09.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2553 02.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรายมูล ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล และตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 497) พ.ศ.2553 02.06.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2553 20.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2553 15.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2553 15.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ.2553 14.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย – ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหารด้านใต้ พ.ศ.2553 14.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 14.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2553 07.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2553 พ.ศ.2553 04.05.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 496) พ.ศ.2553 30.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 495) พ.ศ.2553 30.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 26.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2553 21.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 21.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2553 21.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเก้า ป่าภูพาน และป่าโคกสูงและป่าบ้านดง บางส่วน ในท้องที่ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2553 09.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) ที่บ้านนาทวีใต้ พ.ศ.2553 09.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชัยนาม ตำบลดินทอง ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทองและตำบลชมพู ตำบลเนินมะปราง ตำบลบ้านมุง ตำบลวังยาง ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลที่วัง ตำบลน้ำตก ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยาง ตำบลเก่าขาม ตำบลยางใหญ่ ตำบลบุเปือย ตำบลสีวิเชียร ตำบลโดมประดิษฐ์ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน และตำบลขี้เหล็กตำบลไพบูลย์ ตำบลตาเกา ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด ตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านธาตุ ตำบลเพ็ญตำบลบ้านเหล่า ตำบลเตาไห ตำบลสุมเส้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองหว้า ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ และตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 12.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโมโกร ตำบลแม่กลอง ตำบลหนองหลวง และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 12.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 05.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังหิน ตำบลซับเปิบ ตำบลวังโป่ง ตำบลท้ายดง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง ตำบลพุทธบาท ตำบลท่าข้าม ตำบลชนแดน ตำบลศาลาลาย ตำบลซับพุทรา ตำบลบ้านกล้วย ตำบลลาดแค ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน ตำบลบัววัฒนา ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ และตำบลสระแก้ว ตำบลพญาวัง ตำบลหนองแจง ตำบลกันจุ ตำบลซับสมอทอด ตำบลซับไม้แดง ตำบลศรีมงคล ตำบลบึงสามพัน ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 05.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลเมืองงาย ตำบลปิงโค้ง ตำบลเชียงดาว ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ตำบลอินทขิล ตำบลบ้านเป้า ตำบลกื้ดช้าง ตำบลบ้านช้าง ตำบลแม่แตง ตำบลช่อแล ตำบลแม่หอพระ ตำบลสันมหาพน ตำบลขี้เหล็ก ตำบลสบเปิง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง และตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 05.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1356 สายทางแยกเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ พ.ศ.2553 05.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนเพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ดำเนินการจะเรียกเก็บได้ พ.ศ.2553 05.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2553 05.03.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553 26.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 26.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน พ.ศ.2553 26.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 26.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 494) พ.ศ.2553 17.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 493) พ.ศ.2553 17.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2553 17.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ และตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553 17.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2553 12.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553 12.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2553 12.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 12.02.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2553 21.01.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 492) พ.ศ.2553 21.01.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2553 13.01.53 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.2552 30.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำโจน ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าขุนซ่อง และป่าจันตาแป๊ะและป่าเขาวังแจง ในท้องที่ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ในท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีย์ และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยปุย ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง ป่าน้ำแม่ปืมและป่าดงประดู่ ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน และป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลท่าสาย ตำบล ห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลธารทอง ตำบลแม่อ้อ ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง ตำบลสันมะเค็ด ตำบลเวียงห้าว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ ตำบลโรงช้าง ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และตำบลบ้านเหล่า ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ ตำบลดงเจน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2552 25.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ป่าเกาะช้าง ป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำบลปากน้ำ ตำบลหงาว ตำบลเกาะพยาม และตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า ป่าภูวง ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม และป่าแก่งแคน ในท้องที่ตำบลส่องดาว ตำบลท่าศิลา ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ตำบล ค้อเขียว ตำบลคำบ่อ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน ตำบลกุดไห ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก และตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไชย ในท้องที่ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และป่าภูพาน และป่าแก้งกะอาม ในท้องที่ตำบลนาทัน ตำบลดินจี่ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง และตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูลังกา ในท้องที่ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย และตำบลไผ่ล้อม ตำบลนางัว ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ตำบลหนองซาน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปายฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า และตำบลห้วยผา ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสามหมื่น ป่าแม่ระมาด และป่าแม่ละเมา ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลขะเนจื้อ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก และป่าห้วยเขยง ในท้องที่ตำบลหนองลู ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี และตำบลปิล็อก ตำบลท่าขนุน ตำบลห้วยเขย่ง ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่ากรุงชิง ป่าคลองเผียน และป่าเขานัน ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล ตำบลกรุงชิง ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ และตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย ตำบลผาเสวย และตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองตะเคียนบอน ตำบลโนนหมากเค็ง ตำบลห้วยโจด ตำบลวัฒนานคร และตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฎิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2552 18.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 18.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2552 18.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2552 18.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2552 11.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2552 03.12.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2552 25.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2552 25.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2552 25.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2552 25.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2552 25.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี และตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากตม ตำบลเชียงคาน และตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก และตำบลท่าเมือง ตำบลเหล่าแดง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าหวายนั่ง ตำบลโคกงาม ตำบลบ้านฝาง และตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยยอดมน และป่าบุณฑริก ในท้องที่ตำบลช่องเม็ก ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร และตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ.2552 23.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2552 20.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2552 20.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าจอมทอง ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง ในท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง และตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 20.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.2552 13.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยอินทนนท์ บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2552 06.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2552 04.11.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2552 29.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล และตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสองพี่น้อง ตำบลสลุย ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลรับร่อ ตำบลคุริง ตำบลท่าข้าม ตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ และตำบลเขาไชยราช ตำบลดอนยาง ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลทะเลทรัพย์ ตำบลบางสน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร และตำบลลานดอกไม้ ตำบลหนองปลิง ตำบลสระแก้ว ตำบลทรงธรรม ตำบลนครชุม ตำบลเทพนคร ตำบลนาบ่อคำ ตำบลท่าขุนราม ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลคณฑี ตำบลวังทอง ตำบลอ่างทอง ตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก ในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก ในท้องที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอพรเจริญ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 11.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 11.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำสวย ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม ตำบลนาดอกคำ ตำบลนาด้วง ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 11.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไผ่โทน ตำบลน้ำเลา ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง และตำบลห้วยม้า ตำบลน้ำชำ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 11.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 11.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 491) พ.ศ.2552 08.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 490) พ.ศ.2552 08.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 489) พ.ศ.2552 08.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 06.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2552 04.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 04.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2552 04.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552 01.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2552 01.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านควนดินสอ พ.ศ.2552 01.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 01.09.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลคุริง ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม และตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2552 31.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 26.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2552 26.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552 26.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2552 26.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2552 26.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2552 26.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลแขวงพระนครใต้ และศาลแขวงธนบุรี พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำร้อน ตำบลตะเบาะ ตำบลนายม ตำบลวังชมภู ตำบลระวิง ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และตำบลบ่อไทย ตำบลห้วยโป่ง ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลศิลา และตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา ตำบลโป่งแดง ตำบลไม้งาม ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก และตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสะเอียบ ตำบลเตาปูน และตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา และตำบลท้องฟ้า ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านหนุน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง และตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ตีบ ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว และตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ ตำบลแม่สุก ตำบลวิเชตนคร ตำบลปงดอน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม และตำบลแจ้ซ้อน ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลบ้านแหง ตำบลนาแก ตำบลหลวงเหนือ ตำบลหลวงใต้ และตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ถอด และตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก ตำบลทาสบเส้า ตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทากาศ ตำบลทาขุมเงิน และตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลแก่งโสภา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว และตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจะโหนง ตำบลคลองเปียะ ตำบลนาหว้า ตำบลแค อำเภอจะนะ ตำบลพิจิตร ตำบลนาหม่อม ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม และตำบลบ้านพรุ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ และตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง และตำบลป่าไผ่ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ ตำบลหนองกะท้าว ตำบลบ้านพร้าว ตำบลบ้านแยง ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย และตำบลบ้านกลาง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลกลางดง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคลองท่อมเหนือ และตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองพน ตำบลห้วยน้ำขาว และตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก และตำบลทับปริก ตำบลเขาคราม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 21.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขยง บางส่วน ในท้องที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2552 14.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ช่องสามหมอ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (บ้านไผ่) ตอนอำเภอบ้านไผ่ - อำเภอชนบท พ.ศ.2552 14.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองตะไก้ ตำบลนากลาง และตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2552 14.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ.2552 10.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายสีคิ้ว - อุบลราชธานี ที่บ้านแหลมทอง และบ้านใหม่อุดม พ.ศ.2552 10.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลริมกก ตำบลบ้านดู่ และตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2552 10.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2552 10.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนพรัตน์ ตำบลศาลาครุ ตำบลบึงกาสาม ตำบลบึงชำอ้อ ตำบลหนองสามวัง ตำบลบึงบา ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ตำบลคลองเจ็ด ตำบลคลองหก ตำบลคลองห้า ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ตำบลบึงน้ำรักษ์ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อย ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี อำเภอบางบาล อำเภอวังน้อย อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบัวปากท่า ตำบลนิลเพชร ตำบลบางหลวง ตำบลหินมูล ตำบลไทรงาม ตำบลไผ่หูช้าง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อไทย ตำบลวังท่าดี ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ และตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาเขน ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา และตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลควนกรด ตำบลเขาขาว ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง และตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว และตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งมน ตำบลดงเจริญ และตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งยาว และตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน และตำบลบ้าหวี ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว และตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง และตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2552 05.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2552 04.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 04.08.52 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 04.08.52 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่