กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระราชบัญญัติ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
พระราชบัญญัติ act;Act of Parliament
คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา เนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือ แย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป เรียกว่า ประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้เนื้อหาของพระราชบัญญัติยังมีลักษณะกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไปในการก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ตลอดจนจำกัดสิทธิเสรีภาพ ของบุคคลได้ตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้
สำหรับกระบวนการในการตราพระราชบัญญัตินั้น มีสาระสำคัญและขั้นตอนดังต่อไปนี้
ร่างพระราชบัญญัติ มี 2 ประเภท คือ ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ กระทำได้ 3 ทางคือ
(1) โดยคณะรัฐมนตรี
(2) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งต้องให้พรรคการเมือง ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดนั้นมีมติให้เสนอให้ และต้องมีสมาชิดสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20 คนรับรอง แต่ถ้าเป็นร่าง พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี
(3) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชบัญญัติ ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 03.10.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 30.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 15.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 30.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 22.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนัก เลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทร คมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 27.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 02.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคาร เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการ รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 26.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 22.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ.พ.ศ.2559 15.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 04.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 04.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม พ.ศ.2559 01.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559 24.02.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 08.02.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการ พลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 30.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 30.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ ค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 19.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจ มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 27.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออม แห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการ ออมแห่งชาติ พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง สินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 15.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 11.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 05.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 05.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 09.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 09.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 0907.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 22.06.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ .ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 01.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 28.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 28.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 22.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 08.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 06.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2557 04.12.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2557 04.12.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 04.12.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 04.12.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557 13.11.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 13.11.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 13.11.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 13.11.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30.09.57 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 19.12.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 17.12.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556 17.12.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 16.12.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 20.11.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 11.10.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 26.06.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2556 20.06.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 07.06.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2556 22.05.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 17.05.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 09.05.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 23.04.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 03.04.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556 29.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 18.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 18.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 18.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 13.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ใน ประเทศไทย พ.ศ.2556 01.03.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 06.02.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 01.02.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 01.02.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 01.02.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 24.01.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 24.01.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 09.01.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 09.01.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555 09.01.56 อ่าน
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจ การแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 27.11.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 31.10.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 30.09.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555 25.05.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 27.04.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ.2555 12.04.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 21.03.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 08.02.55 อ่าน
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 09.06.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 27.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 13.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 11.05.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 27.04.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พ.ศ.2554 18.04.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18.04.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 30.03.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2554 28.03.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 22.03.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 21.03.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 21.03.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 17.03.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 17.01.54 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 17.01.54 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่