กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก กฎหมายอื่นๆ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฎหมาย (กฎ) น. กฎที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิด ขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหาร ประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบ แห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ. (โบ) ก. จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น สั่งให้นายอินกฎหมายผู้มีชื่อทั้งนี้ ไว้. (พงศ.อยุธยา),ทําหนังสือเป็นหลักฐาน เช่น อนึ่ง มีผู้ทําหนังสือ ร้องเรียนกฎหมายว่า.... (พระราชกําหนดเก่า);ออกหมายกําหนด เช่น ให้มหาดไทยกลาโหมกฎหมายบอกแก่ตระลาการ ถ้ากฎหมาย มิทั่วจะเอาตัวผู้กฎหมายลงโทษ. (พระราชกําหนดเก่า); กฎหมาย งานพระบรมศพครั้งกรุงเก่า; ตราสั่ง เช่น จึ่งกฎหมายให้สามไป เดือนหนึ่งจอมไตร ดํารัสให้เร่งคืนมา. (พากย์); กําหนดขีดขั้น เช่น ให้ปลูกโรงรจนาใน นอกหน้าศาลชัย ให้ตั้งพิกัดกฎหมาย. (พากย์)
อื่น ว. นอกออกไป,ต่างออกไป
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันประชาชน
  กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน อ่าน   กฎหมายประกันสังคม อ่าน   คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน อ่าน   กฎหมายป่าไม้ อ่าน   ประชาชนจะจับกุมผู้กระทำผิด อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อ่าน   กฎหมายภาษีอากร อ่าน   ยาเสพติดให้โทษ อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน อ่าน   กฎหมายแรงงาน อ่าน    วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน อ่าน   การร้องทุกข์ อ่าน    สิทธิและหน้าที่ของประชาชน อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต อ่าน   คำแนะนำไปติดต่อสถานที่ตำรวจ อ่าน      
  แหล่งข้อมูล http://www.moj.go.th
   
5. กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำและการควบคุมมลพิษทางน้ำ   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศและการควบคุมมลพิษทางอากาศ   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอย   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับเขตควบคุมมลพิษ   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพระดับเสียงและการควบคุมมลพิษทางเสียง   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน   อ่าน
  กฏหมายเกี่ยวกับสารพิษ สารเคมี วัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ และการควบคุม   อ่าน
  กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม   อ่าน
  แหล่งข้อมูล http://www.old.deqp.go.th
   
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   อ่าน
  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร   อ่าน
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน   อ่าน
  แหล่งข้อมูล http://blog.eduzones.com
   
7. กลุ่มกฎหมาย จัดเรียงตามตัวอักษร
  การค้าระหว่างประเทศ อ่าน   ที่ดิน อ่าน   แรงงาน อ่าน
  การปกครอง อ่าน   ธนาคาร อ่าน   วิชาชีพ อ่าน
  คมนาคม อ่าน   ภาษีอากร อ่าน   สำหรับนักลงทุน อ่าน
  ทรัพย์สินทางปัญญา อ่าน   มหาชน อ่าน      
  แหล่งข้อมูล http://www.nukbunchee.com
    
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่