กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก คำวินิจฉัย
 
     
3. นิยาม ความหมาย
คำวินิจฉัย decision
คำ 1 น. ทองคํา เช่น หอคำ เชียงคำ
คำ 2 น. เสียงพูด,เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ,เสียงพูดหรือลายลักษณ์ อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วย ที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว,ใช้ประกอบหน้าคําอื่นมีความหมาย เช่นนั้น เช่น คํานาม คํากริยา คําบุรพบท;พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ วรรคหรือบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็นคำหนึ่ง,2 วรรคของ คำกลอน; ลักษณนามของเสียงพูด เช่น พูดคําหนึ่ง,ลักษณนามบอก จําพวกของเคี้ยวของกิน เช่น ข้าวคําหนึ่ง,ลักษณนามเรียก 2 วรรค ของคํากลอนว่า คําหนึ่ง
วินิจฉัย ก. ตัดสิน,ชี้ขาด,เช่น เรื่องนี้วินิจฉัยได้ 2 ทาง;ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ,เช่น คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพื่อวินิจฉัย ปัญหาให้รอบคอบยิ่งขึ้น. (ป.)
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. คำวินิจฉัย ประกาศล่าสุดวันที่
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2559 เรื่อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มาตรา 37/1 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 มาตรา 39/1 วรรคสิบสอง 09.02.60 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 5/2559 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติ สามัคคี [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคชาติสามัคคี ผู้ถูกร้อง] 14.12.59 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 4/2559 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 45 ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 หรือไม่ 27.10.59 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3/2559 เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 9 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 และมาตรา 5 หรือไม่ 12.09.59 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1 - 2/2559 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบ พรรคคนขอปลดหนี้ [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคคนขอ ปลดหนี้ ผู้ถูกร้อง] 22.08.59 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2558 เรื่อง นาย ทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคดำรงไทย [ระหว่าง นายทะเบียน พรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคดำรงไทย ผู้ถูกร้อง] 13.11.58 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 5/2557 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 17.07.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3 - 4/2557 เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 16.07.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2557 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 17.04.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2557 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 [ระหว่าง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา ที่ 1 รองประธานรัฐสภา ที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ 3 ถึงที่ 381 ผู้ถูกร้อง] 17.04.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 21/2556 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 92 วรรคสอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่ 08.04.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 19 - 20/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) และมาตรา 30 หรือไม่ 28.03.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 15 - 18/2556 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 [ระหว่าง พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม กับคณะ ที่ 1 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ที่ 2 นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ที่ 3 และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐ วิภาค กับคณะ ที่ 4 ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา ที่ 1 รองประธานรัฐสภา ที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ 3 ถึงที่ 312 ผู้ถูกร้อง] 08.01.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 14/2556 เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรา 27 ในส่วนงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมและของสำนักงานศาลปกครอง และมาตรา 28 ในส่วนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีข้อความขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 วรรคแปด และวรรคเก้า หรือไม่ 06.01.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 13/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 มาตรา 3๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 หรือไม่ 06.01.57 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 12/2556 เรื่อง นายสฤษดิ์ ประดับศรี กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย รวม 108 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย ที่อนุญาตให้นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่ [ระหว่าง นายสฤษดิ์ ประดับศรี สมาชิกพรรคเพื่อไทย และคณะ รวม 108 คน ผู้ร้อง พรรคเพื่อไทย ที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 2 ผู้ถูกร้อง] 07.11.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 28/4 ขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง หรือไม่ 07.11.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 10/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 78 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) และมาตรา 30 หรือไม่ 07.10.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 7 - 9/2556 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผู้ถูกร้อง] 07.10.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 267 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่ 07.10.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 5/2556 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 74 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง หรือไม่ 03.09.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 4/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน เรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7) หรือไม่ 04.07.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3/2556 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชีวิตที่ดีกว่า [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคชีวิตที่ดีกว่า ผู้ถูกร้อง] 02.07.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 158 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง หรือไม่ 02.07.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2556 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็น รัฐมนตรีของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (3) และ (5) ประกอบ มาตรา 174 (5) หรือไม่ [ระหว่าง นายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม 24 คน ผู้ร้อง นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง] 30.04.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 33/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 67 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 84 (1) หรือไม่ 19.03.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 32/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง และมาตรา 50 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 41 และมาตรา 64 หรือไม่ 15.03.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 31/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 มาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 13 (1) (2) (7) มาตรา 14 มาตรา 17 และมาตรา 85 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และมาตรา 30 หรือไม่ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 23.01.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 30/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 26 (7) และมาตรา 29 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 29 และมาตรา 45 หรือไม่ 22.01.56 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 28-29/2555 เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่ 21.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยที่ 25-27/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 วรรคห้าประกอบมาตรา 207 วรรคหนึ่ง (2) หรือไม่ 18.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยที่ 24/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 15 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 หรือไม่ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง(1) (2) และ (5) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 หรือไม่ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 23 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 มาตรา 59 และมาตรา 62 หรือไม่ 18.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 23/2555 เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 114 มาตรา 128 มาตรา 148 และมาตรา 152 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 63 มาตรา 69 และมาตรา 70 หรือไม่ 13.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18 - 22/2555 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 [ระหว่าง พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม กับคณะ ที่ 1 นายวันธงชัย ชำนาญกิจ ที่ 2 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ที่ 3 นายวรินทร์ เทียมจรัส ที่ 4 และ นายบวร ยสินทร กับคณะ ที่ 5 ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ที่ 1 คณะรัฐมนตรี ที่ 2 พรรคเพื่อไทย ที่ 3 พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ 4 นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ ที่ 5 และนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ที่ 6 ผู้ถูกร้อง] 13.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 17/2555 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ประกอบมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่ 12.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 16/2555 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่า พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (1) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 วรรคสอง ประกอบมาตรา 207 วรรคหนึ่ง (2) หรือไม่ 12.12.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 15/2555 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่ 18.10.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 14/2555 เรื่อง หัวหน้าพรรคเทียนแห่งธรรมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งเลิกการประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเทียนแห่งธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 91 วรรคสาม 18.10.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 13/2555 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (4) ประกอบมาตรา 101 (3) หรือไม่ 18.10.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 12/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา 54 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) ประกอบมาตรา 30 หรือ 10.10.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 10 - 11/2555 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสยาม [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคสยาม ผู้ถูกร้อง] 10.10.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 8 - 9/2555 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อนเกษตรไทย [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคเพื่อนเกษตรไทย ผู้ถูกร้อง] 10.10.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 5 - 7/2555 เรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ 13.09.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2 - 4/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 43 ห รือไม่ 11.09.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 มาตรา 6 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 หรือไม่ 11.09.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 51/2554 เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 34 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 309 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 36 หรือไม่ 15.08.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 50/2554 เรื่อง พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 42 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 43 หรือไม่ 15.08.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 49/2554 เรื่อง พรรคชีวิตที่ดีกว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 หรือไม่ 26.07.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 48/2554 เรื่อง พรรคแรงงานขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 91 หรือไม่ 26.07.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2554 เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 หรือไม่ 17.07.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 46/2554 เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่ 17.07.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 44 - 45/2554 เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มาตรา 215 และมาตรา 216 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 39 มาตรา 45 และมาตรา 63 หรือไม่ 09.07.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 42 - 43/2554 เรื่อง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 64 มาตรา 85 และมาตรา 87 หรือไม่ 09.07.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 35 - 41/2554 เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 72 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 60 มาตรา 62 และมาตรา 223 หรือไม่ [เรื่องพิจารณาที่ 33/2552 ที่ 34/2552 ที่ 35/2552 ที่ 10/2553 ที่ 26/2553 ที่ 41/2553 และที่ 43/2553] 05.06.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 34/2554 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ว่าพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550มาตรา 86 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64 มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) หรือไม่ 10.05.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 33/2554 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504มาตรา 6 กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 หรือไม่ 10.05.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 31-32/2554 เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 58 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 41 มาตรา 197 วรรคหนึ่ง และมาตรา 198 หรือไม่ 19.03.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 30/2554 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) หรือไม่ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.2812/2552 นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล จำเลย] 19.03.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 27-29/2554 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 141 08.03.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 26/2554 เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2552 มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่ 18.01.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 25/2554 เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจุมพฏ บุญใหญ่) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม หรือไม่ 12.01.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 24/2554 เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 มาตรา 76 มาตรา 82 และมาตรา 11 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 มาตรา 41 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 218 และมาตรา 223 หรือไม่ 11.01.55 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 23/2554 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 11 ขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 29 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 (1) (3) และมาตรา 60 หรือไม่ 20.12.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 22/2554 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 269 หรือไม่ [ระหว่าง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม 18 คน ผู้ร้อง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ถูกร้องที่ 1 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องที่ 2] 23.09.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 4 - 21/2554 เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 74 ถึงมาตรา 82 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 2 มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 58 มาตรา 75 มาตรา 81 มาตรา 84 (1) (2) (5) มาตรา 197 มาตรา 198 มาตรา 211 และมาตรา 218 หรือไม่ 16.09.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3/2554 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 119(5) ประกอบมาตรา 266 หรือไม่ (ระหว่าง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม 16 คน ผู้ร้อง นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้อง) 20.07.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2554 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 119 (4) ประกอบมาตรา 115 (5) หรือไม่ (ระหว่าง ประธานวุฒิสภา ผู้ร้อง นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้อง) 20.07.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2554 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 141 23.06.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 16/2553 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ 10.06.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 15/2553 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ 23.05.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 12 - 14/2553 เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่ [ระหว่าง ประธานวุฒิสภา ผู้ร้องที่ 1 สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้องที่ 1 ถึงที่ 16 ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้องที่ 17 ถึงที่ 29 ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้องที่ 30 ถึงที่ 45] 09.03.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 10 - 11/53 เรื่อง ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งของจำเลย (พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1288/2552 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 ว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 9 (2) และมาตรา 11 (1) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 มาตรา 39 และมาตรา 63 หรือไม่ เรื่อง ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1627/2552 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 ว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 9 (2) มาตรา 11 และมาตรา 18 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 45 มาตรา 63 และมาตรา 87 (3) หรือไม่ 17.01.54 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 9/2553 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็น เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 ว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 223 หรือไม่ 15.12.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 8/2553 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายสุนทร สินสา) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 ว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 47ตรี วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 47ทวิ (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 27 และมาตรา 39 วรรคสาม หรือไม่ 15.12.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 7/2553 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 และมาตรา 266 (1) หรือไม่ [ระหว่าง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กับคณะ รวม 19 คน (ผู้ร้อง) นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถูกร้อง] 08.11.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2553 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 วรรคสอง และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 มาตรา 8 (1) ประกอบมาตรา 48 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 (หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคสอง และมาตรา 30) หรือไม่ 08.11.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 4-5/2553 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังเกษตรกร [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคพลังเกษตรกร ผู้ถูกร้อง] 19.10.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3/2553 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค กฤษไทยมั่นคง [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคกฤษไทยมั่นคง ผู้ถูกร้อง] 18.08.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2553 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค อธิปไตย [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคอธิปไตย ผู้ถูกร้อง] 18.08.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2553 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ สมาชิกวุฒิสภาของ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรีสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 119 (4) ประกอบมาตรา 115 (6) หรือไม่ 05.07.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 20/2552 เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 (โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย กับพวก) เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 65 วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 3 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 และมาตรา 42 หรือไม่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 มาตรา 49 วรรคสาม และมาตรา 50) 10.05.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 19/2552 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (3) หรือไม่ 10.05.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2552 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของผู้คัดค้านในคดีอาญาของศาลจังหวัดชลบุรี คดี หมายเลขดำที่ 5163/2543 หมายเลขแดงที่ 7108/2543 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 22 และมาตรา 27 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 และมาตรา 32 (หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และมาตรา 39 วรรคหนึ่ง) หรือไม่ 10.03.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 17/2552 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 141 10.03.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 16/2552 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นางสาวปิ่นรัฐ ศิริรัตนประเสริฐ จำเลยที่ 3 และ นายปฏิญญา ศิริรัตนประเสริฐ จำเลยที่ 4) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1493/2543 ของศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 272 ประกอบมาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 233 (หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 ประกอบมาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 197 วรรคหนึ่ง) หรือไม่ 23.02.53 อ่าน
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 15/2552 เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 154 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 35 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 หรือไม่ 23.02.53 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่